Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Akşam Alacası Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 2. Ünite Hikaye Sayfa 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 Akşam Alacası Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Akşam Alacası Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı

1) Bir hikâye yazarı olsaydınız hikâyenizin konusunu ve kahramanlarınızı nasıl seçerdiniz?

 • Cevap: Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

2) 1980 sonrası Türk hikâyeciliği (genel özellikleri, önemli yazarları ve eserleri) ile postmodernizm hakkında araştırma yapınız. Elde ettiğiniz sonuçları, bir sunu hazırlayarak arkadaşlarınızla paylaşınız (1. etkinliğe yöneliktir.).

 • Cevap: 1980 darbesi sonucunda ortay çıkan depolitizasyon süreci ve toplumsallığın yerini bireyselliğe bırakması ile birlikte dünyada da var olan postmodern etki edebiyatımıza da yansımıştır. Edebi ürünleri birer oyundan ibaret görme, tüm mantıksal bağları ortadan kaldırma, bilinç akışı, üst kurmaca, metinler arasılık gibi ögelere önem veren bu tarz edebiyatımızda yankı uyandırmıştır.

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

1) Metinde geçen “aklında tutmak”, “meraktan çatlamak” “yorgun düşmek” ve “gözden çıkarmak” deyimlerinin anlamını, metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu “TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü”nden faydalanarak kontrol ediniz.

 • Cevap:

aklında tutmak: unutmamak.
meraktan çatlamak: çok kaygılanmak.
yorgun düşmek: çok yorulmak, bitkin duruma gelmek.
gözden çıkarmak: Bir mal, para, değer yargısı vb. maddi veya manevi varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek

2) Okuduğunuz hikâyenin konusunu belirleyiniz.

 • Cevap: Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

3) a) “Akşam Alacası” adlı hikâyenin olay örgüsünü defterinize yazınız.

 • Cevap: Selim İleri Emre Taran’ın sıkıntılarının kaynağı, kurmaya çalıştığı roman anlayışına ve roman diline bir türlü ulaşamamasıdır. Ülkedeki siyasal çatışma ortamı, eleştirmenlerin yargısız infazları ve yazdıklarını küçümseyişleri, Emre üzerinde baskı oluşturmakta, onun yaratıcı kimliğini olumsuz etkilemektedir. Soylu bir aileden gelen, yalnız yaşayan Emre, edebiyat çevrelerinde tartışılan, önemsenen yerlerde ol(a)mayan, siyasal gerginliğin bir tarafında yer al(a)mayan bir aydındır. Aslında çevresinde sınırları belirlenmiş bakış açıları izin verse, kendi edebiyat anlayışını ve siyasi görüşünü oluşturup söyleyecektir; ama buna pek imkan yoktur. Bir bakıma yaşama biçimiyle birlikte olduğu insanlardan, algı ve anlayış olarak ayrılmaktadır. Fakat içinde yaşaya geldiği ilişkileri değiştirmesi de mümkün görünmemektedir. Bunaltısının sebebi budur.

b) Hikâyenin olay örgüsünü oluşturan her bir parçanın metin içindeki işlevini tartışınız. Ulaştığınız sonucu belirtiniz.

 • Cevap: Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

c) Olay örgüsünü oluşturan parçaların metnin konusu etrafında nasıl birleştiğini açıklayınız.

 • Cevap: Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

4) Metnin olay örgüsünde yer alan kişilerin özelliklerini ve bu kişilerin insana özgü hangi durumu temsil ettiğini şema hâlinde defterinize yazınız.

 • Cevap: Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı

5) Hikâyedeki çatışma ve karşılaşmaları belirleyerek bunların temel özelliklerini örnekteki gibi aşağıya sıralayınız.

 • Cevap: Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

6) “Akşam Alacası” adlı hikâyedeki mekânları belirleyiniz. Bu mekânların hikâyenin konusuyla ve kişileriyle ilgisini açıklayınız.

 • Cevap: Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

7) Okuduğunuz hikâyede kullanılan anlatım biçim ve tekniklerinin işlevlerini belirleyiniz.

 • Cevap: Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

8) Hikâyede geçen ve hikâyenin anlam özelliklerini etkileyen kültürel unsurları belirleyiniz.

 • Cevap: Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

9) a) Hikâyedeki anlatıcının kim olduğunu belirtiniz. Bu anlatıcının olayları hangi bakış açısı ile aktardığını belirleyiniz.

 • Cevap: Hikayedeki anlatıcı yazarın kendisidir.

b) Anlatıcının olayların akışına müdahale ettiğini, olayları yorumladığını düşünüyor musunuz? Niçin?

 • Cevap: Hikayedeki anlatıcı yazarın kendisidir ve olaylara müdahale emtiştir.

10) “Akşam Alacası” adlı hikâyeyi dil ve anlatım bakımından inceleyiniz. Yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini tespit ediniz.

 • Cevap: Sade ve anlaşılır bir dille yazılmıştır.

1980 sonrası Türk hikâyeciliği (genel özellikleri, önemli yazarları ve eserleri) ile postmodernizm hakkında hazırladığınız sunuyu arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: 1980 darbesi sonucunda ortay çıkan depolitizasyon süreci ve toplumsallığın yerini bireyselliğe bırakması ile birlikte dünyada da var olan postmodern etki edebiyatımıza da yansımıştır. Edebi ürünleri birer oyundan ibaret görme, tüm mantıksal bağları ortadan kaldırma, bilinç akışı, üst kurmaca, metinler arasılık gibi ögelere önem veren bu tarz edebiyatımızda yankı uyandırmıştır.

a) “Akşam Alacası” adlı hikâyede bir çocukla ailesi arasındaki ilişkiye değinilmiştir. Bir ailenin var olabilmesi için o ailede saygı, sevgi, sabır ve sorumluluk gibi değerler üzerine kurulmuş aile bağlarının bulunması gerekir. Özellikle aile bireylerinin birbirlerine göstereceği koşulsuz sevgi, bu bağların oluşmasında önemlidir. Okuduğunuz hikâyeden hareketle değişen toplumsal, kültürel ve ekonomik şartlar karşısında Türk aile yapısını korumak ve güçlendirmek için neler yapılabileceği hakkındaki görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

b) Hikâyede, çocuğun konuşmalarından ve davranışlarından erken yaşta çocukluktan çıkmak zorunda kaldığı anlaşılmaktadır. Sizce bu durumun nedenleri nelerdir?

 • Cevap: Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Sınıfınıza okul rehber öğretmeninizi davet ederek onunla kendimize karşı sorumluluklarımız ve öz denetim hakkında bir söyleşi yapınız. Yapacağınız söyleşide “Kendimden ne kadar sorumluyum?”, “Kendime karşı görevlerim nelerdir?” gibi sorulara öğretmeninizle birlikte cevaplar arayınız. Söyleşi sonunda kendinize karşı sorumluluklarınızın neler olduğunu ve bunları ne kadar yerine getirebildiğinizi belirtiniz.

 • Cevap: Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı

1) Öykünün ilerlemesi, çocuğa -yazıda kullanmasa bile- bir ad bulmasına bağlıydı. Bu cümlede “kısa çizgi”nin kullanılış gerekçesini belirtiniz.

 • Cevap: Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için kullanılmıştır.

2) Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışı olan kelimeleri bularak bunların doğru yazılışlarını karşılarına yazınız.

 • Cevap: Kelimelerin doğru yazılışı parantez içinde gösterilmiştir.

➜ Çocuğa rasladığında (rastladığında) akşam çöküyordu.
➜ Sözgelimi (Söz gelimi) eleme işlemine neden faturalardan başlamıştı?
➜ Fotoğraflarla başedemedi: (baş edemedi) profesyonellik becerisine göre mi, taşıdıkları anı birikimine göre mi değerlendireceklerdi?
➜ Yarın akşam gelebilirim çünkü Niyazi Abi’nin (abinin)oğlu annesine gidiyor.

3) “Cılız” kelimesi, aşağıdakilerin hangisinde “Kuşluk vaktine doğru cılız bir güneşle kararsız bir aydınlık.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Kalabalığın arasından cılız bir ses duyuldu.
B) Bu kadar ağırlığı bu cılız halat taşımaz.
C) Sokak lambasından cılız bir ışık süzülüyordu evin içine.
D) Şehrin bu bölgesinde mimari açısından değer taşımayan cılız binalar yapılıyor.
E) Bu bahçelere bakan cılız bir bahçıvandı.

 • Cevap: C

4) “Bak ben şu karşıki pencerede oturuyorum.” cümlesindeki altı çizili kelimede hangi anlam olayı olduğunu belirtiniz.

 • Cevap: Gerçek anlamda kullanılmıştır.

5) Öykünün ilerlemesi, çocuğa -yazıda kullanmasa bile- bir ad bulmasına bağlıydı. Hemen mektuplara geçti. “Renksizlik” ve “olmayan zaman parçaları” aklını kurcalasa da ona dostça tınlayacak bir ad bulmaya çalıştı. Bu parçada geçen “aklını kurcalamak” sözüyle anlatılmak istenen nedir? Belirtiniz.

 • Cevap: Aklını karıştırmak.

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Dersdestek Yayınları Sayfa 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!