Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Koşaradım Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Dersdestek Yayınları 3. Ünite Şiir Sayfa 129, 130, 131, 132 Koşaradım Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Koşaradım Cevapları

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 129 Cevabı

1) “Yabancılaşma” kavramını araştırarak 1980 sonrası şiirde bu kavramın nasıl kullanılmış olabileceğini tartışınız.

 • Cevap: Bireyin, kendi ürettiği nesnelerin, emek ürünlerinin boyunduruğu, egemenliği altına girerek kendi sorunlarına, bulunduğu ortama, toplumsal, insansal olana yabancı durumuna gelmesi, emek ürünlerinin bağımsız ve ezici ekonomik bir güç olarak belirmesi.

2) Şükrü Erbaş’ın kendi seslendirdiği “Koşaradım” şiirini sınıfınıza getirerek dinleyiniz (1. etkinliğe yöneliktir.).

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı

1) Aşağıdaki dizelerde altı çizili kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından yola çıkarak belirleyiniz.

a) Ve ucuz korkuların kör kuyularına

 • Cevap: İnsanın dünyada kaybettikleri yanında elinde kalan maddiyata dayalı korkuları üzerine söylenmiş bir sözdür.

b) İnsanlar dövüşüyor ellerinde yürekleri birer ülke

 • Cevap: Zor zamanlarda adaletsizlik ve haksızlığa karşı ellerinde yarattıkları yeni bir dünyayı tutanları kast etmektedir.

c) Sevgileriniz ayaküstü, ilgileriniz koşaradım,

 • Cevap: İnsanların gerçek sevgilerden uzaklaşarak sadece günlük geçici heveslere esir olmalarını eleştirmek için söylenen bir sözdür.

2) “Koşaradım” adlı şiirin temasının çağımız insanın günlük hayatıyla ilişkisini, şiirin “Koşaradım” adından hareketle belirleyiniz.

 • Cevap: İnsan günümüzde hiç bir şeye gerçekten odaklanamamaktadır. Ne gerçek sevgileri tatmakta ne de gerçekten kimseleri sevebilmektedir. Sadece günlük yaşamakta ve her şeye tüketilecek bir nesne gibi bakmaktadır. Bunun sonucunda da her zaman mutsuzluğa mahkum olmaktadır.

3) Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları aşağıdaki sorulardan hareketle belirleyiniz.

a) Şiirde kullanılan ölçüyü tespit ediniz.

 • Cevap: Serbest ölçü kullanılmıştır.

b) Kafiye kullanmadığı hâlde şair ahengi nasıl yakalamaya çalışmıştır Örneklendiriniz.

 • Cevap: Şiir içinde yer alan ses, kelime ve dize tekrarları ile sağlamıştır. Örnek olarak ise koşaradım kelimesini verebiliriz. Şiir içinde birden çok kez tkrar etmiştir.

c) Dizelerin uzunluğuna rağmen şair, ritmi nasıl yakalamıştır? Açıklayınız.

 • Cevap: Şair ritmi kelime tekrarları ve okura yönelttiği sorularla sağlamıştır. İnsan kardeşlerim diye seslendiği kısımlar da okurun ilgisini çekmektedir.

4) Okuduğunuz şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit ediniz.

 • Cevap: Serbest nazımdır.

5) “kurulmuş saatler” ve “uzayan gölgeler” ifadeleriyle günümüzde düşünmeden, hissetmeden yaşayan; gündelik hayatın telaşı içinde kaybolan insanlar dile getirilir. Siz de okuduğunuz şiirdeki diğer imgeleri ve çağrışımları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendiriniz.

 • Cevap:

Yıkanmıyor bir kez olsun yüreğiniz yağmurlarla: Yağmur doğayı temizler, yüreği kirlenen insanın da içindeki kötülükten arınması için yağmurlara ihtiyacı vardır.
Uyanışın türküsünü söylüyor da görmüyorsunuz: İnsanların uyutuldukları ve bencilliklere boğuldukları bu ortamdan artık uyanmaları gerektiği vurgulanır.

6) Söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi belirleyiniz. Buna göre söyleyicinin tutumunu değerlendiriniz.

 • Cevap: Söyleyici şairin kendisidir ve hitap ettiği kişi ile sohbet eder gibi ona öğüt verir gibi yazmıştır şiirini.

7) Söyleyici; dostluk, paylaşma, sevgi gibi değerler etrafında günümüz insanlarına hangi eleştirileri yöneltmektedir? Tespitlerinizi kendi hayatınızla, çevrenizdeki olay ve durumlarla karşılaştırınız.

 • Cevap: Her gün etrafımızdaki insanlarda gördüğümüz hemen her şeyi tüketme çılgınlığı ve kalıcı hiç bir paylaşımın olmamasını eleştirmektedir.

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı

8) “Koşaradım tükeniyorsunuz insan kardeşlerim Koşaradım” Bu dizelerde “tükeniyorsunuz” sözüyle şair neyi ifade etmektedir? Yorumlayınız.

 • Cevap: Gün geçtikçe insanın kendi yalnızlığı ve değersizliği içerisinde tükendiğini anlatmaktadır.

9) “Koşaradım” adlı şiirde geçen millî, manevi ve evrensel değerleri belirleyiniz. Çağımız insanın bu değerlerden uzaklaşmasını hangi sebeplere bağlıyorsunuz? Gerekçelerinizle birlikte açıklayınız.

 • Cevap: Milli değer olarak günlük hayatta insanların birbirlerine olan saygıları ve selamlaşmalarını dahi kaybettikleri vurgulanırken evrensel değer olarak ise saygı, dostluk ve sevgi konuları işlenmiştir.

10) Şiirde İkinci Yeni şiirini anımsatacak ögeler var mıdır? Örnekle açıklayınız.

 • Cevap: Evet vardır. Kapalı anlatımın olduğu bazı imgeler vardır. Bunun yanında serbest nazmın tercih edilmesi ve şaire özgü özgün imajlar bize II. Yeni şiirini anımsatır.

11) Okuduğunuz şiirle 2. ünitede okuduğunuz “Ricat” adlı metni içerik bakımından karşılaştırınız. Elde ettiğiniz sonuçlardan hareketle bu iki metinde “içinde yaşadığı topluma ve kültüre yabancılaşma” kavramının/probleminin nasıl ele alındığını belirtiniz.

 • Cevap: İkisinde de insanı insan yapan duygu ve paylaşımlardan uzaklaşılmasına ve insanın kendine yabancılaşmasına bir eleştiri yapılmaktadır.

Şükrü Erbaş’ın kendi seslendirdiği “Koşaradım” şiirini sınıfınızda dinleyiniz. Şiiri dinlerken şairin kelime ve kelime gruplarını telaffuz edişini, vurgu, tonlama ve durakları nerede yaptığına dikkat ediniz. Şiirin ilk bölümünü telaffuz özelliklerine dikkat ederek yeniden okuyunuz.

Şükrü Erbaş’ın nasıl bir yaşam özlemi bulunmaktadır? Okuduğunuz şiirinden yola çıkarak Şükrü Erbaş’ın düşünce dünyası hakkında neler söylenebilir?

 • Cevap: Erbaş, sevginin saygının ön planda olduğu günlük heveslerin değil de ömürlük paylaşımların olduğu herkesin çıkarları için değil herkesin mutluluğu için akıl yorduğu bir Dünya hayal etmektedir.

1980 sonrası şairlerimize ait okuduğunuz şiirleri; etkilendikleri şiir geleneği, dil anlayışları ve tema seçimlerine göre karşılaştırınız.

12. Sınıf Dersdestek Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı

1) Gittikçe yalnızlaşıyorsunuz insan kardeşlerim -Ki bu en büyük kötülüktür size- Yıkanmıyor bir kez olsun yüreğiniz yağmurlarla Bu dizelerde “kısa çizgi”nin kullanılış gerekçesini açıklayınız.

 • Cevap: Arada verilmek istenen ara düşünce kısa çizgi arasında konularak okura iletilir.

2) Ne bir ortak sevinciniz kaldı sizi çoğaltacak Ne bir içten dostunuz var acınızı alacak Unuttunuz nicedir paylaşmanın mutluluğunu; Bu dizelerde altı çizili kelimelerin yerine sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) müşterek-resmi-üleşmek
B) hissedar-candan-bölüşmek
C) benzer-samimi-bölüşmek
D) müşterek-samimi-üleşmek
E) aynı-candan-üleşmek

 • Cevap: D

3) Aşağıdaki dizelerin hangisinde duyu aktarması (bir duyuyla algılanabilen kavram ya da varlığın başka bir duyuya aktarılarak algılanması) vardır?
A) Yıkanmıyor bir kez olsun yüreğiniz yağmurlarla
B) Unuttunuz konuşmayı kendinizi vererek
C) Unuttunuz, neydi bir ince söze yakışan en güzel davranış.
D) Küçük çıkarların büyük kurnazları
E) Koşaradım gidiyorsunuz işinize değişmeyen yollardan

 • Cevap:

4) Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili kelime diğerlerine göre özel anlamlıdır?
A) Gittikçe yalnızlaşıyorsunuz insan kardeşlerim
B) Ne bir içten dostunuz var acınızı alacak
C) Daraldıkça daraldı dünyaya açılan pencereniz.
D) Denizler boşuna devinip duruyor bir çarşaf gibi
E) Ömrünüzü güzelleştirecek bir şey almadan hayattan

 • Cevap: D

5) Ne kadar uzaksa bir felaket (bela) sizden o kadar mutlusunuz
Tükenmez bir hazine gibi kendini sunan doğayı (tabiat)
İnsanlar dövüşüyor ellerinde yürekleri (kalp) birer ülke
Ömrünüzü (yaşam) güzelleştirecek bir şey almadan hayattan
Küçük çıkarların (menfaat) büyük kurnazları
Bu dizelerde numaralanmış kelimelerden hangisinin yerine yay ayraç içinde verilen kelime kullanılamaz?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

 • Cevap: A

6) Aşağıdaki dizelerin hangisinde “soyut anlamlı” bir kelime kullanılmamıştır?
A) Ne ortak sevinciniz kaldı sizi çoğaltacak
B) Unuttunuz nicedir paylaşmanın mutluluğunu
C) Ve ucuz korkuların kör kuyularına
D) Toprağı rüzgârı denizi göğü
E) Sevgileriniz ayaküstü, ilgileriniz koşaradım.

 • Cevap: D

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Dersdestek Yayınları Sayfa 129, 130, 131, 132 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!