Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
12. Sınıf Yazılı Soruları

12. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

12. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları‘ nı sizler için hazırladık.

12. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

1-Mustafa Kemal’in hem büyük bir komutan hem değerli bir devlet adamı hem düşün hem de sanat adamı olması kişilik özelliklerinden öncelikle hangisi ile açıklanır?
A) Çok yönlülüğü
B) İnkılapçılığı
C) Mantıklılığı
D) Eğitimciliği
E) Yaratıcılığı

2-“Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve kapsamlı uygarlıklara sahip olmuştur. Bunu aramak, incelemek, Türkiye ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur.” Diyen Kemal Atatürk, bu saptaması ile hangi alanla ilgili düşüncelerini açıklamıştır?
A) Ekonomi
B) Siyaset
C) Din
D) Tarih
E) Sosyal

I.   Sakarya Savaşı
II.  Eskişehir-Kütahya savaşı
III. Birinci İnönü Savaşı
IV. TBMM’nin açılması
3-Yukarıda  verilen  olayların   kronolojik   sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A)    III-I-II-IV
B)    IV-II-I-III
C)   IV-III-I-II
D)   IV-III-II-I
E)   IV-II-III-I

4-TBMM açıldığı günden itibaren çeşitli tehditlerle karşılaşmıştır. TBMM bu tehditlerin giderilmesi için bir takım önlemler almıştır.
Aşağıdakilerden hangisi  TBMM’nin kendini  korumaya  yönelik aldığı tedbirlerden biri değildir?
A)   TBMM’nin “Meclis Hükümeti” sistemini kabul etmesi
B)   İstiklal Mahkemelerini kurması
C)   Tekalif-i Milliye Emirlerini yayınlaması
D)   Ayaklanmaları bastırmak için sert tedbirler alması
E)   Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarması

5-Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır?
A) Kanal Cephesi
B) İran Cephesi
C)  Suriye-Filistin Cephesi
D) Kafkas Cephesi
E)  Irak Cephesi

6-Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasında, aşağıdaki etkenlerden hangisinin  en az rol oynadığı savunulabilir?
A)Ekonomik yayılma politikası
B)Avrupa’da Alman-Fransız anlaşmazlığı
C)Balkanlarda Rus, Avusturya-Macaristan anlaşmazlığı
D)Ulusçuluk düşüncesi
E)Hânedan çekişmeleri

7- Birinci Dünya Savaşı’nda Arapların Türklere karşı İngilizlerle birlikte hareket etmesi, aşağıdaki görüşlerden hangisinin geçerliliğini yitirdiğini  gösterir?
A) Halkçılık
B) Türkçülük
C) Osmanlıcılık
D) Batıcılık
E) Ümmetçilik

8-Aşağıdakilerden hangisi “yararlı cemiyetler” içerisinde yer alır?
A)Osmanlı Sulh ve Selâmeti Fırkası
B) Wilson Prensipleri Cemiyeti
C)ingiliz Muhipleri Cemiyeti
D)Megalo İdea  Cemiyeti
E) İzmir Müdâfaa-i Hukuk-u Millîye Cemiyeti

9-Aşağıdaki Mondros Ateşkes Antlaşması hükümlerinden hangisi Anadolu’da bir Ermeni devleti kurulmasına yöneliktir?
A)Osmanlı ordusu terhis edilecek, silâh ve cephâne teslim edilecektir
B)İtilâf Devletleri,  güvenliklerini  tehdit  eden  bir durum karşısında herhangi bir stratejik noktayı işgâl edebilecektir
C)Toros tünelleri ve demiryolları işgâl edilecektir
D)Vilâyat-ı Sitte’de (altı il) karışıklık çıkarsa işgâl edilecektir
E)Haberleşme hatları İtilâf devletleri tarafından denetlenecektir

10-Kurtuluş Savaşı’nın yöntem ve gerekçesi ilk kez aşağıdakilerden  hangisinde belirtilmiştir?
A)  Havza Genelgesi
B)   Amasya Genelgesi
C)   Erzurum Kongresi
D)   Sivas Kongresi
E)   Amasya Protokolü

11-Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi, Kurtuluş  Savaşı’nın amaç ve yöntemini ortaya koymaktadır?
A)Her türlü etki ve denetimden uzak bir kurul oluşturulmalıdır
B)Sivas’ta bir millî kongre toplanacaktır
C)Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır
D)Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir
E)İstanbul Hükûmeti görevini yerine getirememektedir

12-Manda ve himayecilik aşağıdakilerin hangisinde, bir daha gündeme    gelmemek üzere son kez reddedilmiştir?
A)    Amasya Genelgesi
B)    Sivas Kongresi
C)    Amasya Protokolü
D)    Havza Genelgesi
E)    Balıkesir Kongresi

13-İstanbul Hükûmeti, Salih Paşa’yı Amasya’ya göndererek Temsilciler     Kurulu adına M. Kemâl ile görüşmesini sağlamıştır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A)İstanbul Hükûmeti’nin Temsilciler Kurulu’nu tanıdığının
B)İngiliz Muhipleri Cemiyeti’nin faaliyetlerinin yasaklandığının
C)Ankara’nın Millî Mücâdele’nin merkezi olduğunun
D)Paris Barış Konferansı kararlarının uygulandığının
E)İstanbul Hükûmeti’nin, tavrını Anadolu’ya göre düzenlemeye   başladığının

14-Kurtuluş Savaşı sırasında  Güney cephesi’nde, aşağıdaki hangi devlet ve  azınlığa karşı mücadele  edilmiştir?
A)İngiltere – Rum
B)Yunanistan – Rum
C) Fransa – Ermeni
D) Sovyet Rusya – Ermeni
E)İtalya – Rum

15-Aşağıdaki antlaşma ve sonuç eşleştirmesi, hangisinde yanlıştır?
Antlaşma                                Sonuç
A)      Moskova – İlk kez bir Avrupa devleti TBMM’yi resmen tanıdı
B)      Kars      –     Doğu Anadolu sınırı kesinlik kazandı
C)      Ankara         –Fransa ile savaş hâli sona erdi
D)      Gümrü    –     TBMM’nin yaptığı ilk antlaşmadır
E)      Lozan     –     Hatay sınırlarımız içine alındı

16-Aşağıdakilerden hangisi, Sakarya savaşı öncesinde yayınlanan Tekâlif-i  Millîye emirleri ile ilgili değildir?
A)      Ordunun silâh ve cephâne ihtiyacının karşılanması hedeflenmiştir
B)      İstiklâl mahkemeleri aracılığıyla asker kaçaklarının sayısı azaltılmaya çalışılmıştır
C)      Ordunun yiyecek ihtiyacımı karşılamak amaçlanmıştır
D)      Kuvva-i Millîye hareketine son verilmek istenmiştir
E)      Ordunun gücü ve asker sayısının arttırılması amaçlanmıştır

17-Aşağıdakilerden hangisi, I.İnönü Muharebesi’nin sonuç ve özelliklerinden biri   değildir?
A)      TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun ilk başarısıdır
B)      Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmıştır
C)      TBMM’nin İtilâf devletleri tarafından hukuken tanınmasına ortam hazırlamıştır
D)      TBMM ve düzenli orduya güven artmıştır
E)      İtalyanlar işgâle son vererek Anadolu’yu boşaltmaya başlamışlardır

18-Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın sonuçlarından biri    değildir?
A)      Silâhlı mücâdele dönemi sona ermiştir
B)      TBMM için siyâsî bir başarıdır
C)      Osmanlı Devleti İtilâf devletleri tarafından hukuken yok sayılmıştır
D)      İngiltere Musul üzerindeki isteklerinden vazgeçmiştir
E)      İstanbul’un yönetimi TBMM Hükûmeti’ne geçmiştir

19-Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki mad-delerinden hangisi Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğini gösterir?
A)İstanbul ve Boğazlar, Büyük Millet Meclisi Hükümeti yönetimine bırakılacaktır.
B)Doğu Trakya’nın devir teslim işi hilaf Devletleri’nin me¬murları aracılığıyla otuz gün içinde yapılacaktır.
C)Lozan Konferansı’nın bilimine kadar Türkler Doğu Trak¬ya’da sekiz bin asker bulunduracaktır.
D)Doğu Trakya’da Meriç ırmağının sol sahiline kadar olan bölge on beş gün içinde Yunanlılar tarafından terkedilecektir.
E)İtilaf Devletleri’nin kuvvetleri Lozan Antlaşması’na ka¬dar İstanbul’da kalacaktır.

20-Temsil Heyeti 27 Aralık 1919 yılında Ankara’yı kendisine merkez olarak seçmiştir.
Ankara’nın merkez seçilmesinde;
I- Doğu Cephesine yakınlığı
II- Batı Cephesine yakınlığı
III- Güvenilir bir konumda bulunması  özelliklerinden hangilerine sahip olması etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

21-Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan Muharebesinin sonuçlarından birisi değildir?
A)    Türk toprakları kesin olarak düşman askerlerinden temizlenmiştir.
B)      Mustafa Kemal Paşaya Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanı verilmiştir.
C)      Sovyet Rusya ile Kars Antlaşması yapılmıştır.
D)      Fransa ile Ankara Antlaşması yapılmıştır.
E)      Yunan ordusunun taarruz gücü kırılmıştır.

22-Milli Mücadele’de Antep şehrinin savunulması sırasında şehit düşen ve şehrin kurtuluşu için önemli bir yer tutan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sütçü İmam
B) Şahin Bey
C) Arslan Bey
D) Çerkez Ethem
E) Kazım Karabekir

23-Kurtuluş Savaşı sırasında kazanılan askeri başarılar aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamamıştır?
A) Türk-Yunan sınırının son şeklini almasına
B) Antlaşmaların yapılmasına
C) İşgallerin sona ermesine
D) Halkın meclise olan güveninin artmasına
E) Kuvayımilliye’nin ortaya çıkmasına

24- I. TBMM’ni tanıyan ilk devlet
II. TBMM’ni tanıyan ilk Müslüman devlet
III. TBMM’ni tanıyan ilk Avrupalı büyük devlet
IV. TBMM’ni tanıyan ilk İtilaf Devleti
Yukarıda verilen bilgileri göre, aşağıda verilen eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
I                    II           III              IV
A) Ermenistan      Rusya     Fransa         Afganistan
B) Rusya          Ermenistan   İngiltere         ABD
C) Ermenistan  Afganistan   Rusya              Fransa
D) İtalya            Afganistan      Fransa             Rusya
E) İngiltere          Afganistan          Rusya            İtalya

25-Subaylar Savaşı olarak bilinir.
– Mustafa Kemal’e Gazilik unvanı ve Mareşallık rütbesi verilmiştir.
– Bu savaşta Mustafa Kemal “Hattı müdafaa yoktur,sathı müdafaa vardır.” sözünü söylemiştir.
Yukarıda özellikleri verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sakarya
B) I. İnönü
C) Kütahya-Eskişehir
D) II. İnönü
E) Büyük Taarruz

CEVAPLAR

1-)A
2-)D
3-)D
4-)A
5-)B
6-)E
7-)E
8-)E
9-)D
10-)B
11-)C
12-)B
13-)A
14-)C
15-)E
16-)D
17-)E
18-)D
19-)A
20-)E
21-)A
22-)B
23-)E
24-)C
25-)A

Hazırlamış olduğumuz “12. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları“na emojilerle tepki vermeye ne dersiniz :)

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
6
clap
4
happy
2
sad
2
unlike
1
love
1
angry
0
confused

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!