Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
7. Sınıf Din Kültürü Beceri Temelli Test

7. Sınıf Din Kültürü Beceri Temelli Testler 5. Ünite Cevapları

“7. Sınıf Din Kültürü Beceri Temelli Testler 5. Ünite Cevapları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

7. Sınıf Din Kültürü Beceri Temelli Testler 5. Ünite Cevapları

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 172 Cevapları

1. İnsanların farklı kültür ve düşünce yapılarına sahip olmaları aynı şeyleri farklı yorumlamalarına neden olabilir. Örneğin;
• Aynı kitabı okuyan kimseler o kitap hakkında farklı yorum ve sonuçlar çıkarabilirler.
• Öğretmenlerin sorduğu bir soruya öğrenciler farklı cevaplar verebilirler.
• Bir dine inanan insanların dinî anlayış ve yorumlarında çeşitlilik görülebilir.
Bu metnin düşüncesi ile aşağıdaki atasözlerinden hangisi ilişkilendirilebllir?

A) Beş parmağın beşi bir olmaz.
B) Akıl yaşta değil baştadır.
C) Atılan ok geri dönmez.
D) Akıl için yol birdir.

 • Cevap: A

2. Din, Allah’ın peygamberler aracılığı ile gönderdiği ilahi kurallar bütünüdür. Bu kurallar vahiy olarak ifade edilir ve bireylere, toplumlara göre değişmez. Din anlayışı ise bu ilahi kuralların insanlar tarafından algılanma biçimidir. İnsanların düşünme ve anlama yetenekleri, yaşam tarzları ve içinde bulundukları sosyoekonomik durumları birbirinden farklı olduğu için din anlayışları da farklı olabilir. Buna göre aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı bireylere ve toplumlara göre değişmez?

A) Yengeç, ıstakoz, midye gibi deniz ürünleri yenilir mi?
B) Diş tedavisinde altın kullanmak caiz midir?
C) Müziğin dindeki yeri nedir?
D) Oruç kimlere farzdır?

 • Cevap: D

3. İslam düşüncesindeki yorum biçimleri ve dinin temel alanları ile ilgili olarak verilen kavram örüntüsü:
• İtikadî ^ Ahirete iman ^ İnanç
• Fıkhî ^ ^ İbadet
• Tasavvuf? ^ ^ Ahlak
Buna göre boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelebilir?

A) Abdest -Tevazû
B) Umre – Eş’arîlik
C) Tevhid – Hac
D) Dürüstlük – Mevlevilik

 • Cevap: A

4. Aşağıdakilerden hangisi itikadî mezheplerin konusudur?

A) Ticari ilişkiler
B) Meleklerin özellikleri
C) Orucu bozan durumlar
D) Namazın kılınış şartları

 • Cevap: B

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 173 Cevapları

5. Görsele bakıldığında yuvarlak bir masa etrafında birbirlerine dönük olarak oturan insanlar kendi aralarında farklı istikamette ve farklı açılarda oturmaktadırlar. Ancak konuya geniş açıdan bakıldığında bir yapbozun parçaları gibi uyumlu bir bütün oluşturdukları ve birbirlerini tamamladıkları fark edilir. İnsanların bir konuda farklı bakış açılarına sahip olmaları ve farklı düşünmeleri de bu örneğe benzer. Bu nedenle toplum içindeki farklılıkları bir eksiklik ya da ayrılık sebebi değil, zenginlik olarak değerlendirmek gerekir. Bu metinde vurgulanan düşünce ile aşağıdaki hadislerden hangisi anlamca örtüşür?

A) “Bir Müslüman, Müslüman kardeşi ile karşılaştığında elinden tutarsa, rüzgârın ağaçtaki kuru yaprakları döktüğü gibi günahları dökülür. …”
B) “Gerçek mümin, içi imar edilmiş bir eve benzer. İçine girdiğinde her yanını güzel bulursun. …”
C) “Müminler birbirlerine karşı, taşları birbirini tamamlayıp kenetlenen bir duvar gibidir.”
D) “Müslüman, elinden ve dilinden emin olunan kimsedir.”

 • Cevap: C

6.
• Hanefîlik
• Malikîlik
• Şâfiîlik
• Hanbelîlik
İsimleri verilen mezhepler;
I. İbadetler nasıl yapılmalıdır?
II. Tevhit inancı nedir?
III. Nefis nasıl terbiye edilir?
sorularından hangilerine cevap bulmaya çalışır?

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.

 • Cevap: A

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 174 Cevapları

7. Elif Öğretmenin “İslam dinindeki yorum biçimleri” konusunu pekiştirmek için hazırladığı materyal şu şekildedir:
• Kartların üzerinde farklı yorum biçimlerine ait mezheplerin isimleri yazılıdır.
• Öğrencilerden söz konusu kartları ilgili oldukları kutulara atmaları istenmektedir.
Buna göre öğrenciler kartları hangi kutulara attığında etkinliği doğru tamamlamış olur?

A) 1-4 2-3 5-6
B) 1-3 2-4 5-6
C) 1-4 2-5 3-6
D) 2-3 1-4 5-6

 • Cevap: A

8. İslam dini birbirinin tamamlayıcısı ve devamı niteliğinde olan üç temel esastan oluşur. Bu esaslardan en önemlisi Allah’ın varlığını ve birliğini kabul etmektir. Allah’ın müminlerden yerine getirmesini istediği namaz, zekât ve oruç gibi bazı uygulamalar ise dinin diğer bir alanını oluşturur. Ayrıca kişinin sözlerini ve davranışlarını güzelleştirmesi, insan başta olmak üzere diğer varlıklara karşı saygılı ve merhametli olması bu iki alanın bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Metinde sırasıyla dinin hangi esaslarından söz edilmiştir?

A) Ahlak – İnanç – İbadet
B) İnanç – İbadet – Ahlak
C) İbadet – Ahlak – İnanç
D) İnanç – Ahlak – İbadet

 • Cevap: B

9. Alevi-Bektaşi kültüründe gönül, “Allah’ın evi” kabul edilir. Bu nedenle gönül kırmaktan kaçınmak, insanlara sevgi ve saygı göstermek önemli bir esastır. Bu metnin düşüncesi ile aşağıdaki sözlerden hangisi ilişkilendirilemez?

A) Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil.
B) Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için.
C) Görelim Mevla’m neyler, neylerse güzel eyler.
D) İncinsen de incitme.

 • Cevap: C

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 175 Cevapları

10. Öğretmenler odasında milli sporcu Rıza Kayaalp’in dünya şampiyonluğundan söz açıldı. Konuyla ilgili öğretmenlerin yaptıkları yorumlar şu şekildedir: Buna göre öğretmenlerin konuyla ilgili farklı yaklaşımları, dinde ortaya çıkan yorum farlılıklarının temel sebeplerinden hangisine örnek gösterilebilir?

A) Siyasi sebeplere
B) Ekonomik duruma
C) Dinî metinlerin yapısına
D) Eğitim ve kültürün etkisine

 • Cevap: D

11. I. İslam’ın kişisel ve sosyal hayata dair hak ve ödevlerini inceleyen ilim dalına denir.
II. Belli bir dinin, düşüncenin ya da felsefi ekolün inanç esaslarına denir.
III. Dini anlama ve yorumlamada kendine özgü yaklaşımlara sahip düşünce sistemi demektir.
IV. İslam’ın manevi yönünü öne çıkaran, dinî hükümlerin ahlaki boyutuna vurgu yapan düşünce biçimidir.
Bu tanımlara ait kavramlar seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Fıkıh Mezhep İtikat Tasavvuf
B) Fıkıh İtikat Mezhep Tasavvuf
C) Mezhep Fıkıh Tasavvuf İtikat
D) Fıkıh İtikat Tasavvuf Mezhep

 • Cevap: B

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 176 Cevapları

12. Hanefîlik, İmam Âzam Ebû Hanife’nin görüşlerini ve fıkıhtaki metodunu esas alan mezheptir. Mezhebin oluşmasında ve yayılmasında öğrencileri önemli rol oynamıştır. Kur’an-ı Kerim ve sünnetten hüküm çıkarma yönteminin oluşmasında büyük paya sahip olan bu mezhep, içtihada çok önem vermiş, zamanın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak meydana gelmemiş fakat gelme ihtimali olan olaylara bile çözüm üretmiştir. Hanefî mezhebi daha çok Irak, Mısır, Suriye, Kafkaslar, Balkanlar, Pakistan ve Türkiye’de yaygınlaşmıştır. Bu metinden Hanefîlik ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Mezhebin görüşleri İmam Âzam’ın öğrencileri tarafından yazılı hale getirilmiştir.
B) Fıkhî meselelerde çözüm üretilirken günün şartları dikkate alınmıştır.
C) Müslümanlar arasında en çok rağbet gören amelî-fıkhî mezheptir.
D) Mezhebin görüşleri zamanla değişikliğe uğramıştır.

 • Cevap: B

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 177 Cevapları

14. Aşağıdaki hadislerden hangisi görseldeki öğütlerden herhangi biriyle ilişkilendirilemez?

A) “Nehrin kenarında bile olsan, normal bir miktarın üzerinde su kullanman israftır.”
B) “Kim Allah’ın rızası için bir derece tevazû gösterirse, bu sebeple Allah onu bir derece yükseltir.”
C) “Güçlü kimse, güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman kendine hâkim olabilen kimsedir.”
D) “Her kim bir Müslüman kardeşinin ayıp ve kusurlarını örterse, Allah da kıyamet gününde onun ayıplarını örter.”

 • Cevap: C

Hz. Peygamber Medineli ensar ile inançları uğruna bütün maddi varlıklarını Mekke’de bırakarak Medine’ye hicret eden muhacirleri kardeş ilan etti. Medineli Müslümanlar, Mekkeli kardeşlerinin sıkıntılarını gidermek için her türlü fedakârlığı yaptılar. Onlara evlerini, sofralarını, kalplerini açtılar. Eşine az rastlanır bir kardeşlik örneği göstererek sonraki kuşaklara da örnek oldular.

15. Bu metinde sözü edilen uygulama Alevilik-Bektaşilikteki hangi geleneğin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

A) Cem
B) Semah
C) Gülbenk
D) Musahiplik

 • Cevap: D

16. Bu uygulama ile aşağıdaki projelerden hangisi arasında benzerlik vardır?

A) Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var
B) 365 Gün Tenefüste Sağlık
C) Doğa Dostu Nesiller
D) Sıfır Atık

 • Cevap: A

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 178 Cevapları

17. Verilen görselden aşure geleneği ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Nasıl ortaya çıktığına
B) Alevilik-Bektaşilik’teki yerine
C) Toplumsal kaynaşmaya katkısına
D) Gün geçtikçe öneminin azaldığına

 • Cevap: D

18. Mevlana’ya göre insan öncelikle kendi nefsini ıslah etmek, kusur ve eksikliklerini düzeltmek için çaba harcamalıdır. Kendini ıslah etmekten âciz bir insanın, başkalarının ayıplarıyla meşgul olması anlamsız ve faydasızdır. Bu metnin konusu ile aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı anlamca örtüşür?

A) “…Hadi hakkında bilginiz olan konuda tartıştınız, fakat hiç bilgi sahibi olmadığınız bir konuda niçin tartışıyorsunuz? …”
(Âl-i İmrân suresi, 66. ayet)
B) “Ne zaman onlar bir söz verdilerse yine kendilerinden bir grup onu bozup bir kenara atmadı mı?”
(Bakara suresi, 100. ayet)
C) “Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz?”
(Bakara suresi, 44. ayet)
D) “Ey Ehl-i kitap! Neden hakkı bâtıl ile karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz?”
(Âl-i İmrân suresi, 71. ayet)

 • Cevap: C

7. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 179 Cevapları

19. Mezheplerle İlgili bir ödev hazırlayan Yavuz Selim, çalışmasında şu bilgilere yer verdi; (I) İslam’ın geniş topraklara yayılmasıyla birlikte Müslümanlar hayatın değişik alanlarında karşılaştıkları yeni sorunlara çözüm bulmak için âlimlerin görüşlerine başvurdular. (II) Bu âlimler Kur’an ve sünnete dayanarak sorunlara cevap bulmaya çalıştılar. (III) Âlimlerin görüşleri ve kaynaklardan dinî hüküm çıkarma yöntemleri, zamanla mezhepleri oluşturdu. (IV) Hz. Muhammed de (sav.) bu mezhepleri onaylayarak birinin tercih edilmesini istedi. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

A) I
B) II
C) III
D) IV

 • Cevap: D

20. İslam kültürünün yaygınlaşmasıyla birlikte bireye ve topluma katkı sağlayan bazı uygulamalar ortaya çıkmıştır. Örneğin yol kardeşliği anlamına gelen musahiplik ile insanlar arasındaki dayanışma geliştirilmeye çalışılmıştır. Sema ayininde ise sembolik olarak insanın Allah’a olan aşkı ile harekete geçişi ve kulluğunun farkına varıp ona yönelişi ifade edilmiştir.
Bu metinde sözü edilen uygulamalar;
I. Yesevilik,
II. Mevlevilik,
III. Alevilik-Bektaşilik
tasavvufî yorumlardan hangileri ile ilgilidir?

A) Yalnız I.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) II ve III.

 • Cevap: D

21. Tasavvuf; insanın kötü huylarını terk edip iyi huylar edinmesini ve ruhunun olgunlaşmasını esas alan bir düşünce biçimi, hayat tarzıdır.
Buna göre tasavvufî yorumların ortaya çıkması ve yaygınlaşmasında;
I. “Şüphesiz bir her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet)
II. “İmanı olgun olan mü’min, ahlâkı en güzel olandır.” (Hadis-i şerif)
III. “Nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.” (Şems suresi, 9. ayet)
IV. “İşçiye ücretini teri kurumadan veriniz.” (Hadis-i şerif)
ayet ve hadislerinden hangilerinin daha etkili olduğu söylenebilir?

A) I ve II.
B) II ve III.
C) I ve IV.
D) III ve IV.

 • Cevap: B

22. Tasavvuf geleneğinde önemli bir yeri olan “Halk içinde Hak ile beraber olmak” ilkesi aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ilişkilendirilemez?

A) “Ey iman edenler! Allah’ı çok çok anın. Sabah akşam O’nun yücelik ve eşsizliğini dile getirin.”
(Ahzâb suresi, 41 ve 42. ayetler)
B) “Rabb’ini, içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah-akşam zikret…”
(A’râf suresi, 205. ayet)
C) “Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın.”
D) “Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah’ı anarlar.
(İsrâ suresi, 29. ayet)
(Âl-i İmrân suresi, 191. ayet)

 • Cevap: C

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Meb Yayınları Beceri Temelli Testler 5. Ünite Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!