Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
8. Sınıf Yazılı Soruları

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

Liseye geçmeden önceki zor sınavlarınızdan birisi ola T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinizin örnek sorularını sizlere hazırladık. Sınavda yüksek puan almanız ve başarılı olmanız dileğiyle.

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

1- Avrupa’da gelişen Sanayi İnkılabı ile sanayileşen Avrupalı devletler ürettikleri ürünleri kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı ülkesine kolaylıkla ihraç ettiler. Osmanlı pazarları Avrupa’dan gelen maliyeti düşük sanayi mallarıyla doldu. İnsanlar, ithal ürünleri satın almaya yöneldiler. Buna göre Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

 • Cevap:

A-İşsiz insan sayısında azalma olmasına
B-Küçük el tezgâhlarının sayısında artış yaşanmasına
C-Devletin vergi gelirlerinin çok yüksek düzeye ulaşmasına
D-Ülke topraklarının uluslararası açık bir pazara dönüşmesine

2-“Selanik Mülkiye Rüştiyesinde iken mahallemizdeki Binbaşı Kadri Bey’in oğlu Ahmet askerî rüştiyeye (ortaokul) devam ediyor ve askerî üniforma giyiyordu. Onu gördükçe ben de böyle giyinmeye hevesleniyordum. Sonra sokaklarda subaylar görüyordum. Subay olmak için önce askerî rüştiyeye girmek gerektiğini anlıyordum. O sırada annem Selânik’e gelmişti. Askerî Rüştiyeye girmek istediğimi ona söyledim. Annem asker olmamı istemiyordu. Sınav zamanı ona sezdirmeden rüştiyeye giderek sınava girdim.” Bu bilgiye göre Mustafa Kemal’in askerlik mesleğine ilgi duymasına aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A-Ailesi B-Çevresi C-Öğretmenleri D-Okuduğu kitaplar

 • Cevap:

3-Mustafa Kemal, 31 Mart Vakası’ndan sonra subayların siyasete karışmasının tehlikelerini sezmişti. Subaylar arasında yayılan particilik düşüncesi orduda düzen ve disiplinin bozulmasına neden olmuştu. Mustafa Kemal bu durumun gelecekte, vatanın bekası için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirtmişti. Bu nedenle ordunun siyasetten uzak durması gerektiği yönündeki düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmıştı. Nitekim Balkan Savaşları sırasında Mustafa Kemal’in öngörüleri gerçekleşmiş ve ordumuz büyük bir felaketle karşılaşmıştır.
Bu metinden Mustafa Kemal’in hangi kişisel özelliği çıkarılabilir?
A) İleri görüşlülüğü
B) Eğitimciliği
C) İdealistliği
D) Sabırlılığı

 • Cevap:

4. Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda:
I. Sınırlar yeniden çizilmiştir.
II. Milletler Cemiyeti kurulmuştur.
III. İmparatorluklar yıkılmış yerine ulus devletler kurulmuştur.
IV. Ülkeler ve şehirler harap olmuştur.
Birinci Dünya Savaşı’nın yukarıdaki sonuçlarından hangileri savaş sonunda toprak kayıplarının yaşandığına kanıt gösterilebilir?
A-I ve II.
B-I ve III.
C-I, II ve IV.
D-II, III ve IV.

 • Cevap:

5-Balkan Savaşları sonucunda Balkanlardaki Türk hâkimiyeti sona erdi. Kaybedilen Balkan topraklarından Anadolu’ya büyük bir göç dalgası yaşandı. Yunanistan ve Bulgaristan’da kalan Türklerin kültürel ve dinî hakları antlaşmalarla güvence altına alındı. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A-Anadolu’daki Türk nüfusu artmıştır.
B-Balkanlarda Türk varlığı sona ermiştir.
C-Osmanlı Devleti’nin sınırları daralmıştır.
D-Balkanlarda Müslüman nüfus azalmıştır.

 • Cevap:

6-I. Dünya Savaşı’nda devletler İttifak ve İtilaf olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.
İttifak (Bağlaşma) Devletleri Savaştan önce:
Almanya, Avusturya-Macaristan, İtalya. Savaş sırasında: Osmanlı Devleti ve Bulgaristan katıldı. İtilaf (Anlaşma) Devletleri Savaştan önce: İngiltere, Fransa, Rusya. Savaş sırasında: İtalya, ABD, Sırbistan, Yunanistan, Japonya, Brezilya, Portekiz ve Romanya bu gruba katıldı.
Verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Savaş başladıktan sonra her iki gruba da başka devletlerden katılım olmuştur.
B) Devletler başka devletlerle anlaşarak güç dengesi oluşturmaya çalışmıştır.
C) Birinci Dünya Savaşı’na en son dahil olan devlet Rusya olmuştur.
D) Savaş sırasında taraf değiştiren devletler olmuştur.

 • Cevap:

Haritadaki bilgilere göre;
I. Yeni cephelerin açılmasıyla savaş geniş bir alana yayılmıştır.
II. Osmanlı Devleti savunma cephelerinde büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalmıştır.
III. Osmanlı Devleti sınırları dışında da savaşmıştır.
7. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.

 • Cevap:

8- Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü dönemde ülkede; bir tarafta geleneksel öğretime devam eden medreseler, diğer tarafta modern mekteplerle birlikte, askerî okullar ve çeşitli meslek
okulları eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunuyordu. Bunun yanında ülkede yaşayan gayrimüslimlerin açtıkları azınlık okulları da vardı. Bu okulların her biri kendi amaçları doğrultusunda
eğitim yapıyordu. Bu karışık durum ülkede, düşünce ve bilgi birikimi yönünden farklı kuşaklar yetişmesine neden oluyordu. Bu parçadan, Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü dönemdeki eğitim öğretim sistemi ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A) Farklı fikir ve anlayışa sahip insanlar yetiştirecek yapıdadır.
B) Değişik inançlara öğrenim imkânı tanınmıştır.
C) Eğitim alanında Avrupa’dan etkilenilmiştir.
D) Ülkede eğitim birliği sağlanmıştır.

 • Cevap:

9- Mustafa Kemal, Manastır’da yaşadığı dönemde vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal’den ve eserlerinde Türkçülüğü ön plana çıkaran Mehmet Emin Yurdakul’dan etkilenmiştir. Tarih öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bey’in dersleriyle de tarih bilinci gelişmiştir. Bu dönemde ayrıca Avrupalı düşünürlerin kitaplarını okumaya başlamış, onların hürriyet, özgürlük ve cumhuriyet ile ilgili düşüncelerinden faydalanmıştır. Verilen bilgilerden hareketle Manastır şehri, Mustafa Kemal’i daha çok hangi açıdan etkilemiştir?
A) Eğitim – öğretim hayatı
B) Fikir hayatı
c ) Aile hayatı
D) Sosyal hayatı

 • Cevap:

10-Mütarekeden sonra İstanbul’a gelen Mustafa Kemal, boğaza demirlenmiş düşman gemilerini görünce “Geldikleri gibi giderler!” demiştir. Buna göre Mustafa Kemal’in, Mondros Ateşkes
Antlaşmasının uygulanması karşısındaki tutumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İnançlı hareket etmiştir.
B) Kararlı duruş sergilemiştir.
C) Ümitsizliğe kapılmamıştır.
D) Uzlaşmacı politika izlemiştir.

 • Cevap:

11-Atatürk’ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik’in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır:
I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır.
II. Önemli fikir akımlarının etkisindedir.
III. Zengin bir basın-yayın hayatı vardır.
IV. Çok uluslu bir yapıya sahiptir.
Bu bilgilerin sosyal ve kültürel özellikler olarak sınıflandırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru yapılmıştır?
SOSYAL KÜLTÜREL
A) I ve II . III ve IV.
B) I ve IV. II ve III.
C) II ve III. I ve IV.
D) II ve IV. I ve III.

 • Cevap:

12- • Toros tünelleri, İtilaf Devletleri’nin kontrolüne bırakılacaktır.
• Telsiz, telgraf ve kabloların denetimi, İtilaf Devletleri’ne geçecektir.
• Osmanlı ticaret gemileri İtilaf Devletleri’ne hizmet edecektir.
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın verilen maddelerinde, aşağıdakilerden hangisiyle ilgili karar yoktur?
A) Ulaşım B) Ekonomi C) Askerî D) Haberleşme

 • Cevap:

13- Birinci Dünya savaşının en önemli sebebi nedir?
A ) Sömürgecilik yarışı
B) Milliyetçilik akımı
C) Fransız İhtilali
D) Fransa ile Almanya arasındaki alsas loren bölgesi sorunu

 • Cevap:

14- Çanakkale Savaşında Mustafa Kemal Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum.Demiştir. Mustafa Kemal’in hangi kişisel özelliklerinden söz edebilirsiniz?
1- Vatanseverlik, 2- Teşkilatçı, 3- Kararlılık, 4- Liderlik, 5- Çok yönlülük, 6- Cesaretlilik
A ) 1-2- 3-4
B ) 1-4-5-6
C ) 1-2-5-6
D ) 1-3-4-6

 • Cevap:

15- Birinci Dünya savaşının en önemli sebebi nedir?
A ) Sömürgecilik yarışı
B) Milliyetçilik akımı
C) Fransız İhtilali
D) Fransa ile Almanya arasındaki alsas loren bölgesi sorunu

 • Cevap:

16- Osmanlı devletinin dağılmasını önlemek için bazı aydınlar fikir akımları öne sürdüler. Bunlar: Türkçülük, Batıcılık, İslamcılık ve Osmanlıcılık. Yukarıdaki bilgilere göre hangisi söylenemez?
A) Osmanlının dağılması önlenmek istenmiştir.
B) Hepsi fikirdir.
C) Osmanlının dağılmasını önlemiştir.
D) Aydınlar ortaya atmıştır.

 • Cevap:

17- Mustafa Kemal’in
1- Çanakkale savaşında düşmanın çıkarma yapacağı yeri önceden bilmesi
2- Suriye’de Vatan ve hürriyet cemiyetini kurması
3- Ailesinden gizlice askeri sınavlara girmesi
Hangi kişilik özelliklerini gösterir?
A) Bağımsızlık düşkünü-Vatansever-Teşkilatçı
B) İleri görüşlü- Vatansever-Teşkilatçı
C) )İleri görüşlü- Teşkilatçı– Vatansever
D) İleri görüşlü- Teşkilatçı– kararlı

 • Cevap:

18- -Almanya’nın isteği ile açıldı.
-Amaç Suveyş kanalını ele geçirerek İngilizlerin sömürgelerine giden yolları keserek yardımları engellemek.
-Mısırı geri alarak Doğu Akdeniz’de etkinliği artırmak.
-İki defa saldırı yapılmış ve başarılı olunamamıştır.
Yukarıda sözü edilen cephe hangisidir?
A)Kafkas Cephesi
B)Suriye Cephesi
C )Kanal Cephesi
D) Hicaz yemen Cephesi

 • Cevap:

19-Mondros Ateşkes Antlaşmasının maddelerinden en tehlikeli olanı hangisidir?

 • İtilaf devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek herhangi bir durum ortaya çıkarsa istedikleri stratejik bir bölgeyi işgal edebilecektir.( 7.madde)
 • Doğudaki altı ilde(Vİlayetİ Sitede) bir karışıklık çıkarsa İtilaf devletleri bu illeri(Erzurum Van Bitlis Sivas Elazığ Diyarbakır) işgal edebilecektir.(24 madde.)
 •  Toros tünelleri ve ülkedeki tüm demir yolu ağları İtilaf devletleri tarafından işgal edilecektir.(10. madde)
 • Osmanlı hükümeti, hükümetlerle ilişkisini kesecektir.(23. madde)
 • Sınırların korunması ve iç güvenliğin sürdürülmesi için gerekli askerlerin dışındakiler hemen terhis edilecektir.(Madde 5)
 • Osmanlı savaş gemileri derhal teslim edilecek ve gösterilecek olan Osmanlı Limanında gözaltında bulundurulacaktır.(6. Madde)
 • Memleketin ihtiyacı karşılandıktan sonra arta kalan kömür akaryakıt ve denizcilik malzemesinin üretim kaynaklarından satın alınması için kalaylık sağlanacaktır. Söz konusu maddelerin hiç biri ihraç olunmayacaktır.(mad.14)

A) 7 B) 23 C) 6 D) 14

 • Cevap:

20-19. soruda belirtilen Mondros ateşkes antlaşmasının hangi maddesi Osmanlıyı siyasi yalnızlığa itmek içindir?
A) 7 B) 24 C) 5 D) 14

 • Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz. 

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
1
confused
0
happy
0
clap
0
love
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!