Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
8. Sınıf Kur’an-ı Kerim Tutku Yayıncılık

8. Sınıf Kur’an-ı Kerim Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 30

8. Sınıf Kur’an-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları Tutku Yayınları’na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

8. Sınıf Kur’an-ı Kerim Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 1

1. Kur’an-ı Kerim niçin indirilmiştir? Açıklayınız.

Cevap:

 • -Kur’an, dosdoğru yolu göstermek için.
 • -Allah’ı (c.c.) tanımamız için.
 • -Düşünüp anlamamız için.
 • -Doğru ile yanlışın ayrılması için.
 • -Kendisiyle hükmedilmesi için.
 • -Cennetle müjdelemek için.
 • -Şerefimizi kazanmamız için.
 • -Kendisi vasıtasıyla cihad etmemiz için.
 • -Allah’ın azabına karşı uyarmak için.
 • -Uygulamamız ve ona göre yaşamamız için.
 • -Nasihat almamız için.
 • -Fert ve toplumların meselelerine çâre olması için.
 • -Hayırlara ulaşmamız için.
 • -İmanımızın ve Allah’a olan saygımızın artması için.

2. Kur’an-ı Kerim’in özellikleri nelerdir? Belirtiniz.

 • Cevap:

Hz. Peygamber’e Cebrail (r.a.) aracılığıyla Arapça olarak gönderilen ve bize kadar tevatür yoluyla gelen Kur’an’ın başlıca özellikleri şunlardır:

 • 1- Kur’an-ı Kerim, Peygamberimize diğer kutsal kitaplarda olduğu gibi tamamı bir anda değil, zamanın ve olayların gereğine göre ayetler ve sûreler halinde parça parça indirilmiştir.
 • 2- Kur’an, en son ilahi kitaptır ve ondan sonra başka bir kitap gelmeyecektir. Getirdiği hükümlerin ve hakikatlerin geçerliliği kıyamete kadar sürecektir.
 • 3- Kur’an bize kadar hiç bozulmadan ve değişmeden gelmiştir ve kıyamete kadar da öyle kalacaktır.
 • 4- Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olduğunu gösteren mucizelerin en büyüğü ve sürekli olanıdır.
 • 5- Kur’an’ın kapsadığı ilahi hakikatler kıyamete kadar bütün insanların ve çağların ihtiyacını karşılayacak değerdedir. Bilimin ve aklın, ondaki gerçeklerde çelişki bulacağı bir zamanın gelmesi düşünülemez. Çünkü bilim, Kur’an’ın asırlar öncesinden anlattığı gerçekleri teyit ederek O’nu ardından takip eder.
 • 6- Onun bir başka üstünlüğü kolayca ezberlenebilmesidir. Bugüne kadar milyonlarca insan onun tamamını ezberlemiş Kur’an hafızı olmuştur. Kıyamete kadar da ezberlenmeye devam edilecektir. Bu özellik tarihte hiçbir kitaba nasip olmamıştır.
 • 7- Kur’an, insanın ferdi, sosyal, bedeni, manevi bütün problemlerine çözüm üreten bir şifa kaynağıdır.

3. Kur’an günümüze kadar nasıl ulaşmıştır? Söyleyiniz.

 • Cevap: Kur’an-ı Kerim Yüce Yaratıcı’nın kıyamete kadar gelecek bütün insanlara indirdiği son ilahi mesajıdır. O, bu yüce kelâmı indirmekle kalmamış, onun korunmasını da bizzat üzerine almıştır. Nitekim O, bu gerçekliği şöyle açıklamıştır: “Şüphesiz o zikri (Kur’an’ı) Biz indirdik Biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (Hicr, 15/9) Bu ilahî beyan onun korunmuşluğu konusunda müminler için en büyük güvencedir. Nitekim tarih de bunun canlı şahidi olmuştur. Zira Kur’an-ı Kerim inzal olmaya başladığında bir taraftan derilere yazılırken bir taraftan da birçok mümin tarafından ezberlenerek hafızalara yazılmış, ayrıca Müslümanların inanç ve amelî dünyalarına taşınarak hayata yansımış ve yazılmıştır. Diğer taraftan İslam fetihlerinin artması ve yeni beldelerin İslam’a dâhil olmasıyla, üçüncü halife Hz. Osman bir komisyon kurmuş, Kur’an nüshaları çoğaltılmış, bunlar Mekke, Kufe, Basra, Şam, Bahreyn, Yemen’e gönderilmiştir. Müslümanlar bu ana nüshalara göre pek çok Kur’an nüshası yazmış, böylece bu ilahî kitap hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir. Son olarak şu da kaydedilmelidir ki, bugün Taşkent, İstanbul, Kahire ve Medine’de Hz. Osman döneminde istinsah edilen nüshalar olmasa bile bu nüshadan kopyalandığı güçlü ihtimal dâhilinde bulunan Kur’an nüshaları vardır.

4. Tevhid inancı hakkında bilgi veriniz.

 • Cevap: Allah’ın varlığını, birliğini, tüm yetkin nitelikleri kendisinde toplandığını, eşi ve benzeri bulunmadığını bilmek ve buna inanmak. Bu bilgi ve inanç en özlü biçimde “Lâ İlâhe İllallah Muhammedün Rasülüllah’ (Allah’tan başka ilah yoktur ve Hz. Muhammed onun peygamberidir) cümlesiyle ifade edilir. Bu nedenle bu cümleye tevhid kelimesi (kelime-i tevhid) denir. Tevhid kelimesini söyleyen ve buna inanan kişi mümin ve muvahhid adını alır.

5. Risalet yani peygamberlik müessesesi insanlık için neden gerekli ve önemlidir? Açıklayınız.

 • Cevap: Peygamberler olmadan hayatın anlamı, insanın nereden geldiği, hayattaki görevinin ne olduğu, ne yapması gerektiği ve nereye gideceği gibi hayatî meseleler anlaşılamaz.  Bu kainat sarayını yaratan Allah; kainat sarayını kullarına tanıtacak rehber muallimler (öğretmen) göndermiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sav) bir hadis-i şeriflerinde, muallim olarak gönderildiğini ifade buyurmuştur. Allah, kainatta yarattığı güzel eserler ile kendisini tanıttırır ve nimetler ihsan ederek kendisini sevdirir. Bunun karşılığında ise kulların kulluk vazifelerinin neler olduğunu elçileri vasıtasıyla şuur sahiplerine bildirir. Allah bu dünyayı bir imtihan yurdu yapmıştır. Ve kendisini peygamberler vasıtasıyla kullarına tanıtmayı dilemiştir. Peygamberlerin insan olması onların peygamberliğine zarar vermez. Eğer Allah, herkesin inanmak zorunda kalacağı bir şekilde peygamber gönderseydi o zaman imtihan sırrı bozulurdu.

6. Kur’an-ı Kerim’de, peygamber kıssalarının anlatılmasının amacı nedir? Belirtiniz.

 • Cevap: Kur’an’ın temel amacı insanlara doğruyu göstermek, onları aymazlıktan ve arzularına kapılıp gitmekten korumaktır. Kur’an’daki kıssalar da bu temel amacı gerçekleştirmek için yardımcı unsur olarak anlatılır.Kur’an’ın temel amacı insanlara doğruyu göstermek, onları aymazlıktan ve arzularına kapılıp gitmekten korumaktır. Kur’an’daki kıssalar da bu temel amacı gerçekleştirmek yardımcı unsur olarak anlatılır.

  Kuranı kerim, insanlara öğütlerini çeşitli biçimlerle verir. Hidayetini doğrudan anlattığı gibi, ‘kıssadan hisse’ çıkarılması için önceden yaşanmış olaylardan kesitler anlatır. Örneğin insanların maddi refahtan dolayı şımarıp haktan savrulmamaları için ‘Karun’u anlatır. Malın, servetin ve iktidarın Allah yolunda kullanılmasının yüceliğini anlatmak için Hz. Süleyman’dan örnekler verir. Allah’ı unuttuğunda gücün, insanı nasıl saptırdığını göstermek için Firavun’a dikkat çeker; sahip olduğu güçle haddini aşan ve insanlara zulmeden kimselere karşı mücadeleye örnek olarak Hz. Musa’yı gösterir.

  Hz. Eyüp saf sabrın örneğidir. Hz. İbrahim’in kıssaları aklı, sağduyuyu ve Rabbe teslimiyeti anlatmak ister. Hz. Meryem ve Hz. İsa kıssalarında iffet, merhamet ve sevgi ön plana çıkar. Bütün kıssalarda denilmek istenen şudur: “Sizin yaşadıklarınız, öncekilerin yaşadıklarının birer benzeridir; onların başından geçenlerden dersler çıkarın…” Bu amaç Kur’an’da şöyle belirtilir:

  “Geçmiş milletlerin kıssalarında akıl sahibi insanlar için pek çok dersler vardır.” (Yusuf 111)

  Peygamberlere ait kıssaların Kur’an’da anlatılmasının bir nedeni de, Hz. Adem’den bu yana devam eden Tevhit öğretisinin sürekliliğini göstermektedir. Bu kıssalarla bütün peygamberlerin aynı amaçla gönderildiği ortaya konulmuştur.

7. Kur’an, ahiretle ilgili ne gibi bilgiler vermektedir? Kısaca anlatınız.

Cevap: Sağlıklı düşünebilen insan; aklı, kendisinde bulunan adalet, sorumluluk, ebedîlik ve sonsuzluk duygusu ile insanın başıboş ve amaçsız yaratılmadığı fikrinden hareketle, ahiret hayatının varlığını tabii bir şekilde kabul eder. Çeşitli Kur’an ayetleri bu hususlara açıklık getirmektedir:

 • İnsandaki adalet duygusu, âhirete inanmayı zorunlu kılar.
 • İnsandaki sorumluluk duygusu da âhirete inanmayı zorunlu kılar.
 • İnsandaki sonsuzluk ve ebedîlik duygusu, âhirete inanmayı gerekli kılar.
 • İnsanın başıboş ve amaçsız yaratılmayışı da âhirete inanmayı gerektirir.

8. Kur’an-ı Kerim hangi tarihler arasında indirilmiştir?

A. 610-622 B. 610-632 C. 615-632 D. 622-632 9 10

 • Cevap: B

9. Kur’an-ı Kerim’i kitap hâline getiren ve çoğaltan halife hangi seçenekte doğru verilmiştir?
___A. Hz. Ali-Hz. Ebu Bekir B. Hz. Osman-Hz. Ömer ________
C. Hz. Ebu Bekir-Hz. Ömer D. Hz. Ebu Bekir-Hz. Osman

 • Cevap: D

10. İki kapak arasına alınıp kitap hâline getirilen ilk Kur’an-ı Kerim nüshasına ne ad verilmiştir?
A. Kitap B. Mushaf C. Kelamullah D. Kur’an

 • Cevap: B

8. Sınıf Tutku Yayıncılık Kur’an-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!