Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
9. Sınıf Yazılı Soruları

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

Yazılı sınavlar başladı. Bu yazımızda 9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019‘a sizler için hazırladık.

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

SORU 1: *Toplumların tarihi süreç içerisinde elde ettikleri maddi ve manevi değerleri, yaşam tarzları, övünçleri, davranışları, bunları elde etme ve aktarma yolları, kendilerine özgü inanç ve adetler bütünü………………………..olarak tarif edilir.
*İnsanın üzerinde etkili olan şartları (toplumsal kurumlar, teknik, maddi alet ve araçlar) kontrol, geliştirme amacıyla sarf etmiş olduğu çabalar sonucu meydana getirdiği mekanizma ve teşkilatın bütününe ……………..denir.
Yukarıdaki noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
A) Medeniyet – Kültür
B) Milli – Evrensel
C) Evrensel-Milli
D) Kültür – Medeniyet
E) Kültür – Evrensel

SORU 2: Dünyanın yedi harikasından biri kabul edilen, bulunduğu ülkenin Agra isimli şehrinde bulunan, Agra şehrinin ve o ülke-nin sembolü olarak bilinen, Babür İmparatorluğunun sultanlarından Şah Cihan’ın, eşi Mümtaz Mahal için insan gücüyle inşa et-tirdiği, güneşin her anında renk değiştiren, kubbesi Mimar Sinan’ın öğrencileri tarafından yapılmış, yazılarında da Türk hattatların imzası bulunan Taç Mahal camii İslam medeniyetinin yer aldığı aşağıdaki havzalardan hangisindedir?
A) İran bölgesi
B) Hicaz bölgesi
C) Maveraünnehir
D) Endülüs
E) Hint Alt kıtası

SORU 3: İslamı din olarak kabul eden Müslüman toplulukların oluşturduğu ortak medeniyete ne denir?
A) İslam Kültürü
B)İslam Medeniyeti
C) İslam Barışı
D)İslam Hürriyeti
E) İslam Değeri

SORU 4: Kelime olarak ‘‘Şehirli, şehirde oturan’’ gibi anlamlara gelir. Arapçadan Türkçeye geçen bir kelimedir. Türkçede ‘‘uygarlık’’ kelimesi ile hemen hemen aynı anlama gelir. Yukarıda sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Evrensellik
B) Medeniyet
C) Hürriyet
D) Barış
E) Kültür

SORU 5: Kelime olarak ‘‘sürmek, ekip biçmek, özenmek, bakmak’’ gibi anlamlara gelir. Latince kökenli ‘‘ culture’’ kelimesinde dilimize girmiştir. Yukarıda sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Medeniyet
B) Evrensellik
C) Kültür
D)Hürriyet
E) Barış

SORU 6: Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin temel özelliklerinden biri değildir?
A) Sentezler bütünüdür
B) İnsan merkezlidir
C) İlim medeniyetidir
D) Sömürgecidir
E) Evrensel değerlere vurgu yapan vahye dayanır

SORU 7: İsfahan, Rey, Kazvin, Kum, Kaşan ve Hemedan gibi şehirler İslam medeniyetinin yer aldığı aşağıdaki havzalardan hangisinde bulunan şehirlerdir?
A) İran bölgesi
B) Hicaz bölgesi
C) Maveraünnehir
D) Endülüs
E) Hint Alt kıtası

SORU 8: Merv, Nişabur ve Herat gibi ilim ve kültür merkezleri İslam medeniyetinin yer aldığı aşağıdaki havzalardan hangisinde bulunan şehirlerdir?
A) Horasan bölgesi
B) Hicaz bölgesi
C) Maveraünnehir
D) Endülüs
E) Hint Alt kıtası

SORU 9: İslam medeniyetinin temeli neye dayanır?
A) İnanç
B) Tevazu
C) Tevhid
D) Sünnet
E) Değerler

SORU 10 : ‘‘Onlar, …İşlerini birbirlerine danışarak yapar, kendilerine verdiğimiz rızıktan da hayra harcarlar.’’ ayetinde İslam medeniyetinde yönetim anlayışının bina edildiği temel esaslardan daha çok hangisine vurgu yapılmıştır?
A) Adalet
B) İstişare
C) Liyakat
D) Meşruiyet
E) Ehliyet

SORU 11 : Aşağıdakilerden hangisi İslam Medeniyetinin esaslarını oluşturan kavramlardan biri değildir?
A) Tevhid
B) Evrensellik
C) İlim
D)Hürriyet
E) Kaos

SORU 12: “ (Ey Muhammed!) Her ümmetin kendi içinden üzerlerine bir şahit göndereceğimiz, seni de onların üzerine bir şahit olarak getireceğimiz günü düşün. Sana bu kitabı; her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslü-manlar için bir müjde olarak indirdik.” ayeti ile İslam medeniyetinin dayandığı esaslardan hangisine daha çok vurgu yapılmıştır?
A) Barış
B) Tevhid
C) Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin sünneti
D) Evrensellik
E) Hürriyet

SORU 13: Her medeniyetin kendine özgü kaynakları olduğu gibi İslam medeniyetinin doğuşunda etkili olan kendine özgü kaynak-lar vardır. Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin kendisine özgü kaynaklarından biridir?
A) Selim akıl
B) Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in sünneti
C) Salim duyular
D) Tarihsel süreç içinde gelişen farklı medeniyetler
E) Farklı medeniyetlerin bilgi birikimlerinden yapılan tercümeler

SORU 14: Toplumların tarihi süreç içerisinde elde ettikleri maddi ve manevi değerleri, yaşam tarzları, övünçleri, davranışları, bun-ları elde etme ve aktarma yolları, kendilerine özgü inanç ve adetler bütünü………………………..olarak tarif edilir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Örf
B) Kanun
C) Medeniyet
D) Kültür
E) Değer

SORU 15: Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ilk vahyin geldiği coğrafyada birbiriyle bağlantılı dört kültür ve medeniyet havzası bulunmaktaydı.İslam Medeniyeti karşılaştığı bu medeniyetlerin ürünlerini kendi inançları ile karşılaştırmış bu mede-niyetlerin ürünlerinin uygun olanlarını almış, İslam’a uygun olmayan ürünleri ise ya uygun hale getirmiş ya da redde-derek her alanda özgün eserler vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi İslam Medeniyetinin ilk dönemlerde karşılaştığı bu kültür ve medeniyet havzalarından değildir?
A) İran
B) Almanya
C) Hint-Çin
D) Mısır
E) Eski Yunan

SORU 16: İslam medeniyetinin farklı coğrayalardaki izlerini bugün görmek mümkündür. Farklı coğrafyalarda İslam medeniyetinin izlerinin görülmesi başta sahabe efendilerimiz olmak üzere, pek çok devlet yöneticisinin, İslam alimlerinin, komutanların ve tüc-carların üstün gayretleri, çabalarıyla olmuştur. Aşağıdaki coğrafi bölgelerden hangisi, İslam medeniyetinin izlerinin yoğun bir şekilde bulunduğu bölge değildir?
A) Hicaz bölgesi
B) İran bölgesi
C) Hint Alt kıtası
D) Balkanlar
E) Yeni Zelanda

SORU 17: Irak bölgesinin en önemli ilim ve kültür merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şam
B) Halep
C) Humus
D)Basra
E) Bağdat

SORU 18: Buhara aşağıdaki kültür havzalarının hangisi içinde yer alır?
A) İran bölgesi
B) Endülüs bölgesi
C) Maveraünnehir
D) Balkanlar
E) Hint Alt kıtası

SORU 19: “Kızıl” anlamına gelen el-hamrâ sıfatıyla tanımlanan, inşaatta kullanılan kil harcın kızıla çalan renginden dolayı elhamra denilen Elhamra sarayı (Kasrü’l-hamrâ) İslam medeniyetinin yer aldığı aşağıdaki havzalardan hangisindedir?
A) İran bölgesi
B) Hicaz bölgesi
C) Maveraünnehir
D) Endülüs
E) Hint Alt kıtası

SORU 20 : Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri olamaz?
A) Kültür millidir
B) Tek bir milletin birlikte yaşayarak oluşturdukları değerlerdir
C) Kültür ilham ve duygu aracılığıyla meydana gelip, gelişen değerlerdir
D) Kültür evrenseldir
E) Kişisel irade, yöntem ve akıl yürütmelerle oluşan sosyal olaylar bütünüdür

SORU 21 : “Allah (c.c.) size emaneti ehline vermenizi, ………. emreder…” ayetinde İslam medeniyetinde yönetim anla-yışının bina edildiği temel esaslardan daha çok hangisine vurgu yapılmıştır?
A) Adalet B)Emanet C) Liyakat D) Meşruiyet E) İstişare

SORU 22 : “Kadınların haklarını yerine getirme husûsunda Allâh’tan korkunuz! Zîrâ siz onları Allâh’ın bir emâneti olarak aldınız.” Hadisi ile peygamberimiz İslam medeniyetinde yönetim anlayışının bina edildiği temel esaslardan daha çok hangisine vurgu yapmıştır?
A) Adalet
B) Liyakat
C) Emanet
D) Meşruiyet
E) İstişare

SORU 23 : “De ki: O Allah birdir.’’ Ayeti İslam medeniyetinin dayandığı esaslardan hangi prensibe doğrudan vurgu yapılmıştır?
A) Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin sünnetine uygun olma
B) Hürriyet
C) Barış
D) Tevhit
E) İlim

SORU 24: Aşağıdakilerden hangisi medeniyetin özelliklerinden biri olamaz?
A) Farklı milletlerin katkı sağlayarak oluşturdukları değerlerdir
B) Farklı milletlerin birlikte yaşayarak oluşturdukları değerlerdir
C) Evrensel düzeye ulaşmış bir kültür veya benzer kültürlerin oluşturdukları değerlerdir
D) Bir yarar elde etmek veya bir amaca ulaşmak için kullanılan araçların bütünüdür
E) Medeniyet sadece ait olduğu millet tarafından kabul edilir

SORU 25: Tarihsel süreç içinde farklı medeniyetler oluşmuştur. Bu medeniyetler ya onları oluşturan milletin ismi ile ya medeni-yetin ortaya çıktığı bölgenin ismi ile ya da oluşturulan medeniyete ait milletlerin inancı ile adlandırılırlar.
Aşağıdaki medeniyet isimlerinden hangisi o medeniyetin ortaya çıktığı bölgenin ismi ile adlandırılmamıştır?
A) Sümer B)Ortadoğu C) Amerika D)Asya E)Avrupa
Not Baremi : Her sorunun doğru cevabı 4 puan, toplam 100 puandır.

JOKER SORULAR:

SORU 1: “Allah (c.c.) size, …insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder…” ayetinde İslam medeniyetinde toplumsal ve ekonomik hayatın bina edildiği ahlaki değerlerden daha çok hangi prensibe vurgu yapılmıştır?
A) Hoşgörü
B) Paylaşma
C) Dayanışma
D) Adalet
E)Güven

SORU 2: İslam medeniyetinde insanı insan yapan temel değerleri korumak ve yaşatmak için mera vakfı, Leylekler vakfı, Meyve Ağaçları Diken Vakıf, Köprüleri Sellerin Zararından Koruyan Vakıf, At Vakfı, Herkese Meyve Vakfı, Pabuç Parası Veren Vakıf, Suyu Soğutan Vakıf gibi pek çok vakıf kurulmuştur. Yukarıdaki paragrafta İslam medeniyetinin hangi yönünün açıkça vurgulandığını söyleyebiliriz?
A) İslam Medeniyeti Evrensel değerlere vurgu yapan vahye dayanır
B) İslam Medeniyeti İnsan merkezlidir
C) İslam Medeniyeti ahlakiliği ve adaleti ön planda tutar
D) İslam Medeniyeti barındırdığı farklı kültürleri yok etmez, farklı kültürleri korur
E) İslam Medeniyeti bir vakıf medeniyetidir

SORU 3: Tarihsel süreç içinde farklı medeniyetler oluşmuştur. Bu medeniyetler ya onları oluşturan milletin ismi ile ya medeniye-tin ortaya çıktığı bölgenin ismi ile ya da oluşturulan medeniyete ait milletlerin inancı ile adlandırılırlar. Aşağıdaki medeniyet isimlerinden hangisi o medeniyeti oluşturan milletin ismi ile adlandırılmamıştır?
A)Sümer
B) Babil
C)Hint
D) Yahudi
E)Yunan

SORU 4: Aşağıdakilerden hangisi İslam ekonomisinin ilkelerinden biri olamaz?
A) Ferde mülkiyet ve teşebbüs hakkı tanıması
B) Faizin yasak olması
C) Helal kazancın esas olması
D) İsrafın yasak olması
E) Lüks tüketimin teşvik edilmesi

SORU 5 : Tarihsel süreç içinde farklı medeniyetler oluşmuştur. Bu medeniyetler ya onları oluşturan milletin ismi ile ya medeniye-tin ortaya çıktığı bölgenin ismi ile ya da oluşturulan medeniyete ait milletlerin inancı ile adlandırılırlar. Aşağıdaki medeniyet isimlerinden hangisi o medeniyeti oluşturan milletlerin inancı ile adlandırılmamıştır?
A)Hristiyan
B)Arap
C)Yahudi
D)İslam
E)Budizm

Hazırlamış olduğumuz “9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019“a emojilerle tepki vermeye ne dersiniz :)

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
9
angry
3
clap
3
unlike
2
love
1
happy
0
confused
0
sad

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!