Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı 5. Ünite Türklerde Eğitim ve Bilim Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı 5. Ünite Türklerde Eğitim ve Bilim Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Türklerde Eğitim ve Bilim  Sayfa 199, 200  5. Ünite Türklerde Eğitim ve Bilim Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Ünite Türklerde Eğitim ve Bilim Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 199 Cevabı

A) Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun olan sözcükleri yazınız.

 • Cevap:

1. Kök Türkler yazılarını sert zeminler üzerine bıçakla kazırken, Uygurlar………………….kullanarak birçok kitap yazmıştır.
2. İlk Türk haritacısı ve filologu…………………………………dur.
3. Fatih Sultan Mehmet zamanında açılan medreseler………………………………..ismiyleanılmaktadır.
4. Cumhuriyet Dönemi’nde yetişen ve Osmanlı Dönemi tarihi araştırmaları ile tanınan ünlü tarihçi…………………………tır.

B) Aşağıdaki soruların cevaplarını ilgili alana yazınız.
5. İlk Türk alfabesi hangi Türk devletine aittir?

 • Cevap:

6. İlk Selçuklu medreseleri 1040 yılında Tuğrul Bey tarafından nerede kurulmuştur?

 • Cevap:

7. Osmanlı topraklarında Protestan mezhebine mensup ilk misyoner okulu, 1824 yılında Beyrut’ta hangi ülke tarafından açılmıştır?

 • Cevap:

C) Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
8. Konargöçer hayat tarzında uygulanan eğitim sistemi ile yerleşik hayat tarzında uygulanan eğitim sistemini karşılaştırınız.

 • Cevap:

9. Uygurlar Dönemi’nde tıp alanında yaşanan gelişmeler hakkında bilgi veriniz.

 • Cevap:

10. El-Cezeri’nin çalışmaları hakkında bilgi veriniz.

 • Cevap:

11. Osmanlı Devleti’ndeki yaygın eğitim kurumları hangileridir?

 • Cevap:

12. Osmanlı Devleti’nde tıp alanındaki çalışmalar, hangi bilim insanları tarafından yapılmıştır?

 • Cevap:

13. Atatürk Dönemi’nde eğitim alanında yaşanan gelişmeler hakkında bilgi veriniz.

 • Cevap:

Ç) Aşağıdaki metni okuyarak 14. ve 15. soruları cevaplandırınız.
Ali Kuşçu (…-1474) Türk astronom ve matematikçisidir. Yazmış olduğu eseri Semerkant’ta Uluğ Bey Rasathanesi’nin açılmasına vesile olmuştur. Birçok bilim insanı yetiştiren Ali Kuşçu, Fatih tarafından İstanbul’a bizzat davet edilmiş, İstanbul’da bir rasat kuyusu ile bir Güneş saati yapmıştır.
Tycho Brahe(Tiko Bırahe) (1546-1601) Erken yaşlarda simya ve astronomiye merak salan Tycho Brahe, Avrupa’nın en iyi gözlem evi “Uraniborg”u (yuronibork) kurdu. Aygıt kullanmadan yaptığı gözlemlerle yıldız ve gezegen konumlarını anlatan bir katalog hazırladı. Kepler (1571-1630) Tycho Brahe’nin asistanıdır. İlk zamanlarda Mars’ın yörüngesi üzerine çalışmalar yapmış, Mars’ın yörüngesinin elips şeklinde olduğunu ispatlamıştır. Her gezegenin yörüngesinin Güneş odak alındığında elips olduğu üzerinde çalışmalar yapmış, bu konuda Kepler Yasaları’nı oluşturmuştur.
14. Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Fatih Sultan Mehmet bilime önem vermiştir.
B) Ali Kuşçu, Kepler’in çalışmalarından etkilenmiştir.
C) Kepler, çalışmalarında Tycho Brahe’den etkilenmiştir.
D) Ali Kuşçu, birçok bilim insanı yetiştirmiştir.
E) Kepler’in kendi adıyla anılan bilimsel yasaları vardır.

 • Cevap:

15. Metinde adı geçen bilim insanlarının çalışmalarını inceleyerek Osmanlı Devleti ile Avrupa’daki bilimsel gelişmeleri karşılaştırınız.

 • Cevap:

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 200 Cevabı

16. Türkler geçmişten günümüze kadar 12 Hayvanlı Takvim, Celalî Takvimi, Hicrî Takvim, Rumî Takvim ve Miladî Takvim gibi birçok takvim kullanmıştır. Kullanılan bu takvimlerin bir kısmını kendileri geliştirmiş, bir kısmını da başka medeniyetlerden almışlardır.
Metinden hangisi çıkarılamaz?
A) Türkler bilime önem vermiştir.
B) Türklerin kendi geliştirdiği takvimler de vardır.
C) Türklerde astronomi gelişmiştir.
D) Medeniyetler etkileşim içindedir.
E) İlk takvimi Türkler geliştirmiştir.
17. Türklerde demircilik büyük önem taşırdı. Demir madeni, silah yapımının yanında kap kacak yapımında da kullanılırdı.
İlk Türk devletlerinde hayvancılık temel geçim kaynaklarından birisi olduğu için Türkler hayvansal ürünlerin üretiminde ileri seviyeye ulaşmışlardır.
Metinden hangisi çıkarılabilir?
A) Türkler ticarette ileri bir noktaya varmışlardır.
B) Türkler demiri birçok alanda kullanmışlardır.
C) Türklerde temel geçim kaynağı tarımdır.
D) İlk Türk devletlerinde astronomi gelişmiştir.
E) Yoğurt yalnız Türkler tarafından kullanılmıştır.
18. Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi’nde müderrisliklerin para ve hatır-gö- nül yoluyla layık olmayanlara verilmesi, yeteneksiz müderrislerin çoğalmasına yol açmıştır. İlmî rütbelerin kanunsuz bir şekilde ulema ve devlet adamlarının çocuklarına verilmesi de eğitimin iyice bozulmasına sebep olmuştur.
Metinden hangisi çıkarılamaz?
A) İltimas ve rüşvet yaygınlaşmıştır.
B) Eğitim seviyesi düşmüştür.
C) Liyakatsiz insanlar öğretmen olmuştur.
D) Kanunlara aykırı davranılmıştır.
E) Örgün eğitimden vazgeçilmiştir.

 • Cevap:

Ahilerde mesleki eğitim uygulamalı olarak iş başında verilirdi. Akşamları ise zaviyelerde okuma-yazma öğretilir, dinî ve ilmî bilgiler de verilirdi. Ünlü şair Bâkî, bir saraç çırağı olarak böyle bir eğitimden geçmiştir.”
19.Bu bilgilerden hareketle Ahilikle ilgili olarak
I. Ülkedeki tüm eğitim faaliyetlerini düzenlemişlerdir.
II. Edebiyat eğitimi de almışlardır.
III. Eğitim faaliyetlerini medreselerde
sürdürmüşlerdir.
yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I,II ve III

 • Cevap:

20. Aşağıdakilerden hangisi Nizamiye Med- resesi’nin açılma nedenlerinden biri değildir?
A) İslam dinini daha iyi kavratmak
B) Yoksul öğrencilerin eğitim almasını sağlamak
C) Asker yetiştirmek
D) Memur yetiştirmek.
E) Haşhaşilerle mücadele etmek

 • Cevap:

21. Osmanlı Devleti’nin eğitim kurumları hakkında aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
A) Sanayi-i Nefise Mektebi: Güzel sanatlar okulu
B) İdâdi: Ortaokul
C) Darü’l Fünûn: Askerî yüksek okul
D) Rüştiye: Lise
E) Darü’l Muallimat: Erkek öğretmen okulu

 • Cevap:

22. Atatürk Dönemi’nde yapılan inkılaplardan
I. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
II. Harf inkılâbı
III. Üniversite reformu
IV. Soyadı kanunu
hangisi veya hangileri eğitim ile ilgilidir?
A) I ve II B) Yalnız IV C) II ve III D) I, II ve III E) II, III ve IV

 • Cevap:
2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
2
0
1
11
1

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!