Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları
TIKLAYINIZ

2017 Ygs Felsefe Soruları ve Cevapları

2017 Ygs Matematik Soruları ve Cevapları

Ana Sayfa / YGS Soruları / 2017 Ygs Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları ve Cevapları

2017 Ygs Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları ve Cevapları2017 Ygs Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları ve Cevapları

36. Zekât, zengin Müslümanların yılda bir kez mallarının belirli bir miktarını Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine vermeleri şeklinde gerçekleştirilen bir ibadettir. Bu yönüyle zekât, bir yandan Müslümanın, Allah’ın verdiği nimetlere şükrünün bir ifadesi; diğer yandan içinde yaşadığı topluma karşı insani vazifesidir. Bu ibadet sayesinde, zengin ile fakir arasındaki kıskançlık, kin ve düşmanlık gibi olumsuz duygular ortadan kalkar; dostluk
ve sevgi bağları güçlenir.

Bu parçada zekât ibadetiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Allah’ın rızasını kazanmak için bir araç olduğu

B) Toplumsal birliktelik ve dayanışmayı sağladığı

C) İhtiyaç sahiplerinin gözetilmesine vesile olduğu

D) Zenginlerdeki merhamet duygusunu geliştirdiği

E) Verdiklerine karşı, Allah’a teşekkür mahiyetinde olduğu

Doğru cevap: B

**********************

37. Hicretten sonra Hz. Muhammed’in öncülüğünde; Müslümanlar, Yahudiler ve henüz Müslüman olmamış Arapların bir arada barış ve güven içinde yaşamalarını tesis edecek bir antlaşma imzalanmıştır. Bu antlaşmada şehrin iç huzurunun sağlanması, dıştan gelebilecek tehlikelerin önlenmesi, fertler arasındaki hukuki anlaşmazlıkların çözülmesi ve bazı ekonomik yükümlülüklerin tespiti gibi hususlar yer almıştır. Özellikle şehrin korunması hususunda Yahudilerden, iş birliği içinde olmaları ve Müslümanların düşmanlarıyla ittifak kurmamaları istenmiştir.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden bahsedilmektedir?

A) Hudeybiye Barış Sözleşmesi

B) Hılfulfudul Mutabakatı

C) Mescid-i Nebi Şûrası

D) Darü’n-Nedve Görüşmeleri

E) Medine Sözleşmesi

Doğru cevap: E

**********************

38. İnsanı diğer canlılardan ayıran, ona sorumluluk yüklenmesine vesile olan düşünme ve anlama yetisine akıl denmektedir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’e göre de insanı insan yapan, onun her türlü davranışına anlam kazandıran ve ilahi emirler karşısında yükümlülük altına girmesini sağlayan, akıldır. Bu bağlamda Bakara Suresi’nin 242. ayetinde “Allah, ayetlerini akledesiniz diye açıklamaktadır.” biçiminde bir uyarı ve yönlendirme yer almaktadır.
Bu parçada verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A) Allah, akıl niteliğine sahip olması nedeniyle insanı muhatap almıştır.

B) Kur’an, akla vurgu yaparak insanı düşünmeye teşvik etmiştir.

C) Dinî hakikatleri anlamada ve bunları hayata yansıtmada insanın dayanağı akıldır.

D) Vahiy gelmese de insan, aklıyla Yaratıcı’nın varlığını ve birliğini kavrayabilir.

E) Allah’a inanmak ve bir dine tabi olmak akıl yoluyla mümkündür.

Doğru cevap: D

**********************

39. Hicri ikinci asırdan itibaren âlimler; İslam coğrafyasının genişlemesi ve zamanın farklılaşmasıyla birlikte ortaya
çıkan ibadet ve günlük hayatla ilgili soru ve sorunlara, İslam dininin temel kaynaklarına dayanarak çözümler üretmiş ve bunlarla ilgili hükümler geliştirmişlerdir. Âlimler tarafından üretilen bu hükümler, onların yetiştirdiği öğrencilerin de katkılarıyla geniş kitlelere ulaşmış ve zamanla sistemleşmiştir. Bu şekilde ortaya çıkan düşünce akımları, İslam düşüncesinde fıkhi yorumlar olarak isimlendirilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen yorum türlerinden biri değildir?

A) Hanefilik

B) Şafiilik

C) Caferilik

D) Maturidilik

E) Malikilik

Doğru cevap: D

**********************

40. 

I. Kişinin yüzüne karşı söylendiğinde hoşlanmayacağı şeyleri arkasından konuşmak

II. Bir kişinin ayıp ve kusurlarını küçümseyerek eğlence konusu yapmak

III. Başkasında var olan olumlu özellik ve imkânlardan rahatsız olmak

Tanımları verilen bu kötü davranışlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

Doğru cevap: B

**********************

41. Yanından ayrılırken kendi kendime dedim ki: “Doğrusu belki de ikimizin de iyi, güzel bir şey bildiğimiz yok. Ama
gene ben ondan daha bilgeyim; çünkü o hiçbir şey bilmediği hâlde bildiğini sanıyor. Ben ise bilmiyorum ama bildiğimi de sanmıyorum.”

Sokrates’in meşhur savunmasından alınan bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?

A) Hiçbir şey bilmemek bilge olmanın ön koşuludur.

B) Cehalet neyi bilmediğini bilmemektir.

C) Bilge olmak için güzel ve iyi şeyler bilmek gerektir.

D) Bilmemek değil öğrenmemek ayıptır.

E) Ahlaklı olmak bilge olmanın ilk şartıdır.

Doğru cevap: B

**********************

42. Eylemsizlik, yan geldimcilik, “Ben yapmazsam elbet bir yapan çıkar! Benim yapmadığımı başkaları yapabilir!”
diyen kimselerin davranışıdır. Size anlatacağım öğreti ise bunun tam tersidir. Çünkü bu öğreti, “Ancak eylem içinde, iş içinde gerçeklik vardır.” der. Hatta daha ileri giderek “İnsan kendi tasarısından başka bir şey değildir; kendini yaptığı, gerçekleştirdiği ölçüde vardır; yani hayatından, edimlerinin toplamından ibarettir.” diye de ekler.

Bu parça aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin ahlak görüşünü yansıtmaktadır?

A) Varoluşçuluk

B) Anarşizm

C) Hazcılık

D) Faydacılık

E) Sezgicilik

Doğru cevap: A

**********************

43. Platon’a göre bütün nesneler kendi öncesiz-sonrasız arketiplerinin, yani idealarının taklitleri, kopyalarıdır. Taklitler ve kopyalar dünyası ontolojik olarak gerçek dünya değildir. Bu nedenle bilgi bu tek tek şeylerin bilgisi değil gerçek şeyler olan ideaların bilgisi olmalıdır. Bu da ancak ideaların kendilerinin akılla kavranması ile olanaklıdır. Sanat da bir taklittir ve şeylerin imgesel taklitlerini yaratır. Bu da gerçeklikten ontolojik olarak iki basamak uzaklaşmak ve epistemolojik olarak değersiz kabul edilmek anlamına gelmektedir.

Bu parçada Platon’un sanatı eleştirmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bu dünyaya has imgesel bir dışa vurum etkinliği olması

B) Taklidin taklidini yaparak bizi hakikatten uzaklaştırması

C) Görünüşler dünyasının ötesindeki ideal gerçekliği hatalı taklit etmesi

D) Taklit etme biçiminin bilgi yetisine değil, sadece hazlara hitap etmesi

E) Bilginin ötesinde ideal ve mükemmel bir şey yaratmayı amaçlıyor olması

Doğru cevap: B

**********************

44. Din felsefesi ve teoloji birçok ortak konuya sahip olmasına karşın bakış açısı ve kullanılan yöntemler nedeniyle birbirlerinden farklılaşmaktadır. Söz gelimi teolog, bir dine yönelik ön kabullerden veya vahiyden hareket ederek değerlendirmede bulunurken felsefeci, düşüncelerini herhangi bir ön kabule dayandırmaz ve rasyonelliği esas alarak ifade eder.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefecinin “tanrı” kavramını ele alış biçimini en iyi ifade eder?

A) Tanrı’nın varlığı felsefi açıdan tutarlı bir kabul değildir.

B) Tanrı çeşitli vahiyler yoluyla kendisini insanlara tanıtmıştır.

C) İyilik, doğruluk ve adalet gibi kavramlar Tanrı’dan bağımsız düşünülemez.

D) Tanrı bütün dogmalardan bağımsız olarak ele alınmalıdır.

E) Tanrı bu dünyada insanı düşünmeye, üretmeye ve felsefi analize uygun bir tarzda yaratmıştır.

Doğru cevap: D

**********************

45. Bilim felsefecisi Popper, bilimsel olmayı “sınanabilir” ve “yanlışlanabilir” olmaya dayandırmıştır. Bu ilkeye göre
bir teorinin bilimsel olması için deneylerle, sınamalar yoluyla test edilebilir ve çürütülebilir önermelere sahip olması gerekir. Popper’a göre, test edilemeyecek, deneylerle çürütülemeyecek önermeler yanlışlanabilir olmadığından bilimsel de olmayacaktır.

Buna göre Popper’ın yanlışlanabilirlik ilkesi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir önerme olarak kabul edilebilir?

A) Kare, bütün kenarları ve açıları birbirine eşit olan düzgün bir dörtgendir.

B) Asal sayılar sadece kendisi ve 1 sayısına bölünebilen 1’den büyük doğal sayılardır.

C) Dünya’da atılan nesneler her zaman yere düşer.

D) Bütün bekârlar evli olmayanlardır.

E) Bütün saydam cisimler ışığı geçirir.

Doğru cevap: C

*********************

HATIRLATMA

2017 Ygs Sınavında sorulan 160 sorunun tamamına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Bu içeriğe emoji ile tepki ver

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!