Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / YGS Soruları / 2017 Ygs Tarih Soruları ve Cevapları

2017 Ygs Tarih Soruları ve Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

2017 Ygs Tarih Soruları ve Cevapları

1. Ela Öğretmen tarih dersinde, öğrencilerine anıt ve taşlardaki yazıların okunmasında tarih biliminin yararlandığı alanı sormuştur. Öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini cevap olarak vermesi beklenir?

A) Etnografya

B) Heraldik

C) Epigrafi

D) Antropoloji

E) Nümizmatik

Doğru cevap: C

**********************

2. Çin kaynaklarına göre Hunlarda Türk çocukları küçük yaştan itibaren koyunların üzerine binerek binicilik talimi
yaparlar, biraz büyüyünce eline ok ve yay alarak kuş ve fareleri avlarlardı. Daha sonra da tilki ve tavşanları avlarlar, bu şekilde çok iyi bir atlı ve okçu olarak yetişirlerdi.

Buna göre Hunlarla ilgili olarak;

I. temel geçim kaynaklarının avcılık olduğu,
II. küçük yaşlardan itibaren savaş aletleri kullandıkları,
III. yaşam biçimlerinin askerî özelliklerini geliştirdiği bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

Doğru cevap: E

**********************

3. Abbasiler, Emevilerin aksine Türklere ve Arap olmayan Müslümanlara karşı iyi davrandı. Bu sayede Abbasiler Dönemi’nde Türklerin İslamiyet’e geçişi hızlandı. Özellikle Mutasım Dönemi’nde Türkleri önemli devlet makamlarına ve ordu komutanlıklarına getirdiler. Ayrıca Bizans sınırına yakın kurdukları şehirlere Türkleri yerleştirerek ülkelerini Bizans saldırılarına karşı güvence altına aldılar.

Buna göre Abbasi Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Bizans topraklarının büyük kısmını fethettiklerine

B) Türklerin askerî yeteneklerinden yararlandıklarına

C) İdari hizmetlerde farklı unsurlardan faydalandıklarına

D) Arap milliyetçiliği yapmadıklarına

E) Bizans ile sınırında anlaşmazlıklar yaşandığına

Doğru cevap: B

**********************

4. XIII. yüzyılda Moğol istilasından kaçıp Alaeddin Keykubad’a sığınan Necmeddin Razi; “Müslümanlar emniyet, asayiş ve rahatı Selçuklu hanedanının mübarek çetri gölgesinde buldular. Bu dindar padişahlar zamanında yapılan medreseler, camiler, köprüler ve diğer hayır müesseseleri hiçbir devirde yapılmamış; âlimlere ve halka gösterilen şefkat ve merhamet, girişilen gazalar ve kazanılan zaferler hiçbir zamanda vuku bulmamıştır.” demiştir.

Buna göre Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İmar çalışmalarına önem verdiklerine

B) Vakıf kurma geleneğini başlattıklarına

C) Güçlü bir ordularının olduğuna

D) Bilim adamlarını himaye ettiklerine

E) Güçlü bir sosyal ve kültürel yapı oluşturduklarına

Doğru cevap: D

**********************

5. Osmanlı Devleti’nin, Balkanlarda fethettiği topraklarda aşağıdakilerden hangisini uyguladığı söylenemez?

A) Vergi adaletini

B) İskân siyasetini

C) Hoşgörü politikasını

D) İnanç birliğini

E) İmar çalışmalarını

Doğru cevap: D

**********************

6. Kanuni Dönemi’nde Osmanlı ülkesine gelen Busbecq; “Türkler arasında itibar, hizmet ve idari mevkiler kabiliyet
ve faziletin ödülü oluyor. Kişi tembel ve sahtekâr ise hiçbir zaman yükselemiyor, küçümsenip hakir görülüyor. İşte Türkler bu nedenle, neye teşebbüs etseler başarılı oluyorlar ve hükmeden bir ırk olarak hâkimiyetlerinin sınırlarını her gün genişletiyorlar.” demiştir.

Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak;

I. liyakata önem verildiği,
II. toplumda hoşgörünün egemen olduğu,
III. toplumda dikey hareketliliğin olduğu ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E) II ve III

Doğru cevap: D

**********************

7. Osmanlı iktisadi anlayışının oluşmasında,

I. örf,
II. din,
III. coğrafya
unsurlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

Doğru cevap: E

**********************

8. Osmanlı Devleti’nin Dağılma Dönemi’nde aralarında Keçecizâde Fuat Paşa’nın da bulunduğu bir Avrupalı
diplomatlar toplantısında şöyle bir konuşma geçer:

Diplomat:
— Zamanımızın en kuvvetli devleti hangisidir?
Fuat Paşa:
— Osmanlı İmparatorluğu!
Diplomat:
— Nasıl olur?
Fuat Paşa:
— Çünkü siz dışarıdan, biz içeriden var kuvvetimizle yıkmaya çalıştığımız hâlde o hâlâ ayakta duruyor.

Bu metinden hareketle Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Dönemin en güçlü devleti olduğuna

B) Denge politikasını başarıyla uyguladığına

C) Osmanlıcılık siyaseti yaptığına

D) İç ve dış tehdit altında olduğuna

E) Batı karşıtı bir politika izlediğine

Doğru cevap: D

**********************

9. Birinci Dünya Savaşı sırasında, Rusya’da gerçekleşen Bolşevik İhtilali sonucunda Çarlık yönetimi yıkılmış; yeni yönetim, ülkenin içinde bulunduğu çalkantılı durumdan dolayı savaştan ayrılma kararı almıştır.

Bu durumun;
I. Rusya’nın işgal ettiği yerlerden çekilmesi,
II. Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephe sayısının azalması,
III. Rusya’nın Osmanlı Devleti’ni ekonomik olarak desteklemesi

durumlarından hangilerine neden olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

Doğru cevap: D

**********************

10. Lozan Barış Konferansı’nın iç tüzük görüşmelerinde, konferansın adı, görüşmelere katılacak delege sayısı ve kurulacak komisyonlar ile komisyon başkanlarının seçimi konularında Türkiye’nin itirazlarına rağmen İtilaf Devletleri’nin teklifleri kabul edilmiştir.

İtilaf Devletleri’nin bu tutumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’ndaki başarısını görmezlikten geldikleri

B) Kendi aralarındaki sorunların hepsini çözdükleri

C) Türk-Sovyet yakınlaşmasını önlemek istedikleri

D) Anadolu’dan çekilmek zorunda kalan Yunanlıları her konuda destekledikleri

E) Uluslararası diplomatik kuralları gözettikleri

Doğru cevap: A

**********************

11. İstanbul’un işgalinin ardından Mebusan Meclisi, milletvekillerinin verdiği bir önergeyle güvenli bir ortamda görev yapma olanağı oluşuncaya kadar genel birleşimlerin ertelenmesi yönünde bir karar almıştır.

Bu kararın, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?

A) Kanunuesasi’nin uygulamadan kaldırılmasına

B) İtilaf Devletleri’nin işgal politikasını değiştirmesine

C) Temsil Heyeti ile İstanbul Hükûmeti arasındaki ilişkilerin gelişmesine

D) İstanbul’daki işgal karşıtı örgütlenmelerin sona ermesine

E) Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin açılmasına

Doğru cevap: E

**********************

12. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun 1. maddesi, “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.” şeklindedir.

Bu maddenin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

A) Cumhuriyet’in ilan edilmesine

B) Lozan Antlaşması’nın imzalanmasına

C) Planlı ekonomiye geçilmesine

D) Mecelle’nin kaldırılmasına

E) Milletler Cemiyeti’ne üye olunmasına

Doğru cevap: A

**********************

13. Mustafa Kemal; “Ellerimiz deniz kıyısında ve zincirlerle bağlı bir hâlde bulunuyor ve ah bir kere hür olsak da şu
denizde bir yüzsek diyorduk. İşte bugün özgürlüğümüzü kazandık.’’ demiştir.

Aşağıdakilerden hangisinin bu doğrultuda yapılmış olduğu söylenemez?

A) Kapitülasyonların kaldırılması

B) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması

C) Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılması

D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması

E) Hatay’ın ana vatana katılması

Doğru cevap: E

**********************

14. Türkiye’nin dış politikada yaşadığı tehlikeler bazı şairlerin dizelerine yansımıştır:

Verilmeyecek şeyler vardır:
Şeref gibi, şan gibi;
Kars gibi, Ardahan gibi!..

Bu dizelerin, aşağıdaki devletlerden hangisinin bu yerlere yönelik isteklerine dikkat çekmek amacıyla kaleme alındığı söylenebilir?

A) Sovyet Rusya

B) İngiltere

C) Fransa

D) İtalya

E) Almanya

Doğru cevap: A

**********************

15. Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler adlı eserinde Satı Kadın’ın Kazan Köyü’nün muhtarı olduğunu, seçimle köy idaresinin başına geçtiğini belirtmektedir.

Satı Kadın’ın seçimle muhtar olabilmesi;

I. cumhuriyetçilik,
II. halkçılık,
III. devletçilik

ilkelerinden hangileriyle ilgilidir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

Doğru cevap: D

**********************

HATIRLATMA

2017 Ygs Sınavında sorulan 160 sorunun tamamına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir